تاكستان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
فریناز رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5672
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
آیناز جلیله وند
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5755
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
ثنا طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5273
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
فاطمه رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5447
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
محمد مهدی شیرخانلو
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5067
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
محمدمهدی رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5759
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
امیرحسین طاهرخانی محمد زاده
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5531
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
شمیم طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5706
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
قزوين_ شهیدان شالباف
مهدی طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5096
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
سامان میرزایی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6257
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
امیر محمد رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5463
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
امیر محمد رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6038
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
پارمیس سلیمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6725
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
سجاد خلفی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6207
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
هانیه رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5671
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
کتایون رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5078
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
نگین رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5536
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
آیلین رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :4967
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
راحیل جلیلوند
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5901
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
روژان میارکیانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5752
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
سارینا طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6435
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قزوين_ شهیدان شالباف
الهه آقاجانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5064
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
محدثه رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5613
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
سارینا طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6065
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
مهدی طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5660
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
هادی نوری
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6753
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قزوين_ شهيدبابائي
شقایق طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6582
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
پارسا طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6529
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
شیوا طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5911
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
محمدرضا ذوالقدری
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5483
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
نازنین زحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ شهیدان شالباف
عرفان رضائی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5718
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
محمد محسن فتوحی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5111
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
امیدرضا طاهری نسب
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :6294
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
امیرحسین رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5709
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
ایزد مهر باروتی ها
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5957
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
مینو ربیعی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5196
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
علیرضا محمدعلی زاده لشگری
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :4305
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
تاكستان_ امام خمینی
آسیه رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5341
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
مریم رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5892
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
تاكستان_ شهيد تقي
پارمیس طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی :5727
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
تاكستان_ شهید تقی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب