خاتم

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
محمد صالح دهقانی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6523
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
زینب دهقان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5990
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
دانیال حیدری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6129
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
سعید طالبی زاده
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5728
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
سپهر نوری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6492
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
هدیه حیدری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5519
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
امیرحسین خادم رضوی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6079
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد علی فعال پور
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5978
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
سید ابوالفضل طباطبایی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6907
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
فاطمه احمدی نسب
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5930
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
محمد مسعود حیدری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6478
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
آریا استبرقی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5876
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
شایان نوری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6325
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
فاطمه صابری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6318
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
کامران زارع
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6310
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد دهقان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6537
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
مبینا افخمی فتح آباد
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5895
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
کمیل کرمی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6637
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
مهدیه مروستی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5728
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
علیرضا شیبانی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6714
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
علی ستوده
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5276
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
عای رباطی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6128
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد بیاتی حسین آباد
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6303
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد مهدی یعقوبیان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6214
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد جواد تقوایی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6485
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
سید مجتبی طباطبایی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6450
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
علی فلاحتی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6658
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
اشکان بغری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5470
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد فلاحتی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6727
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
امیر محمد کرونی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5891
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
مریم شکیبا
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5479
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
شیوا بیگی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5580
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
یاسمن رئیسی استبرق
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5911
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
احمد رضا کبیریان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5725
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
مبینا اکبری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5642
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
هانیه حیدری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5775
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
امیر حسین کریمیان بهنوئیه
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5640
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
فاطمه اغاز
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5541
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
رقیه کرمی زاده
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6200
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
ابوالفضل غیاثیان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5672
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
دانیال ضیائی مسینان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5874
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
سعید حاتمیان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5789
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
محمد طه فتحی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6066
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
زهرا رییسی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6441
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
زهرا بذر افشان
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5560
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
محمد یاسین حیدری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5713
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
علی اصغر کریمی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5867
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
فاطمه سادات هاشمی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5707
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
علی تاج آبادی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5896
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
نگین حیدری
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5279
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
محمد پارسا احمدی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :5472
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خاتم_ امیرکبیر
ثمین سادات پورحسینی
ششم دبستان - خاتم
میانگین تراز کانونی :6025
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم_ خلیج فارس مروست
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب