طبس

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
رویا قلی زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6735
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
نیما جلالیان یزدی نژاد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5245
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مریم شریفی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4909
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
امیرحسین ذوالفقاری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5713
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زینب مرادی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5576
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
حنانه آبداری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6437
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
محمد مهدی یعقوبی ماودر
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5548
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمد مهدی صفرزاده محمد اباد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4902
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مهدیه شجاع سنگچولی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5590
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
آرزو قلعه نوی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6234
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه فانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6577
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
ریحانه حسین زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6300
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فرشته مرادی محمد اباد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4827
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
عارفه یعقوب زاده ثانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5790
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
غزل ترابیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :7009
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
فرزانه پاکروح
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4778
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
محمدایمان رحمانی پور
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5322
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مبینا فانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5320
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ثناء بیضی زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6078
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ستاره جعفری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6757
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
زهرا محمدیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5966
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مبینا صفرزاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5059
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
یگانه کمالیان مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5760
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
محمدامین ابراهیمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6256
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زهرا عبدالله زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5165
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
امیر حسین زمانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5045
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محدثه واحدی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5535
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
امیرعلی دلیری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6784
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مبینا احمدی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6575
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
ابوالفضل علیشاهی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5274
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه اتلاقی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5327
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
راضیه محمدیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5770
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدعرفان درباغی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6623
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
مهدی رضائی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5315
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه قیصری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6570
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مبینا عصاری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5647
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
آرمان عظیمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5817
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
فرهاد عمانی دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6072
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
فائزه حاتمی کیا
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5373
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
زهرا کباری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5509
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه صفری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5982
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
عطیه زنگوئی دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5556
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
امیر رضا زنگوئی اول دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6283
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
خدیجه شجاعی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5453
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ستاره سادات موسویان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5965
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
آسیه یعقوبی دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4719
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
علی مهدوی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5950
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه غلامی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5513
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
زهرا آهی اسفندیار
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5739
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدامین سلیمی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5452
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیدرضا جهانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5518
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
محمدرضا امینی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5907
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محدثه شهامی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6314
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
امیرحسین کفاشی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6332
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدامین عسگری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6075
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
امیر حسین رحیمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5623
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیرعلی خادمی زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5728
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سیدامیررضا جوادی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6327
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سید محمد سجادی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6299
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
یگانه بخشی جو خواه
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5567
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
سوسن جهانی فهالنج
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5323
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
رضا فرقانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6534
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
منیره سادات قصابی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5481
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
نگین فنجانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5478
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مریم شعبانیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5063
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه سیفی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6116
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
محمدحسین فاضل عابدینی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5940
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
عماد عسکری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5803
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
رومینا منتظریان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6140
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
نرجس الله بخش پور
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6621
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
سیدمتین میرزاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6676
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
عادله میرزاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5460
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
صالح رمضانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6049
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
زینب احمدپور
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6118
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ریحانه ترابی زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5971
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
سینا الله یاری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6144
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مهشید رجبی راد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5859
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ریحانه شهابی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5712
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدمهدی غفوری فر
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6395
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
محمدجواد نجف زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5641
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مرتضی معصومی فهالنج
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4809
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مرضیه سادات رضوی امینی فهالنج
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5227
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
شهراد شرقی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5630
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه عبدالهی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5694
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
صادق نوروزیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4847
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
ندا معتمدی فر
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5925
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
امید شفائی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6179
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
محمدجواد ناظمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5450
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زینب کرمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5024
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ستاره علیزاده مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6207
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
احمدرضا جعفری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5844
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیرحسین قربانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4977
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
علی اخوان مهدوی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6315
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زهرا دشتستانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5602
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
عطیه حجازیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5604
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمد قربان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6524
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سارا اسماعیلی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6167
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
طاهره بقایی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5624
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
روح الله خادمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5940
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مبینا هاجری یونسی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6858
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
طبس_ فرزانگان
محمدجواد نجاریان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5518
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
نازنین جراحی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5870
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمد یوسفی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5415
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مریم وکیلی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :6131
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
زهره دشتستانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5476
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
امیرمحمد فاطمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5634
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سید مجتبی قصابی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5374
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
راضیه پور ابراهیمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5527
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
ساجده اکبری دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5240
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مبینا فتحی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5706
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
نیما زمانی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5611
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیر عباس ارفعی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5301
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
علی جنتیان طبسی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5212
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه ناظمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5820
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
اکرم سادات عربی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5533
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدجواد سالاری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5639
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
زهرا رادمرد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5696
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
سجاد عباسیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5465
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سجاد وثوق ابراهیمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5648
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیر حسین اسلامی خسرو آباد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5223
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدامین لطفی اول دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5817
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
ریحانه رحیم زاده کریت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5013
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
رضا زمانیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4719
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
ابوالفضل شریفی فهالنج
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4820
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیر حسین عباسی فهالنج
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4332
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
احمدرضا نظری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5195
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فاطمه احمدی دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4574
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدجواد آزاد دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5626
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدجواد نیک ذات
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5097
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
متین روزبه
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5759
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدنوید غلامیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5940
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
فرانک استاد دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5201
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
علی فکری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5248
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
سعید موذنی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5621
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
مهدی صاف جمز
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4486
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمد حسین اکبر ی دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4731
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمدسجاد نظریان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5259
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محسن ذبیحی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5225
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زهرا ترابی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5860
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
مبینا لطفی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5578
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فهیمه ادبی کریت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5721
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
یاسین قصاب زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5625
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محدثه مروجی راد
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5477
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمدرضا اسماعیل زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5762
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
محمدجواد ابراهیمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5636
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیرحسین ترابی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5925
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
طبس_ شهید بهشتی
محمد حسین جهانی جوخواه
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4586
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
امیر رضا اتلاقی دیهوک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5668
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زینب ابراهیم زاده کریت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4810
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
فاطمه فتوتی کریت
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4933
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محمد پاکروح
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5297
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
زهرا عباسیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4526
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
سجاد سالاری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :5001
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
محمد وهبی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4907
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتی فردوسی
نرگس حسن زاده دشتغران
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4794
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
محبوبه چاه بری دشتغران
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی :4749
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي حضرت فاطمه
صفحه 1 از 2 1 2 >
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب