يزد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
مریم اقبال
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6786
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
کامیار جهانگیری فرد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6579
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
شهزاد شهراد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6742
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
نیوشا مهرکام
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6489
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
مبینا جوکار
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6980
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
ویدا شفیعیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6898
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
امیر فرهنگ
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6452
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
محمدحسین پایافر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6672
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
کوروش اخوان کرباسی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6501
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
امیرعباس ابوترابی زارچی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6823
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدامین حدادزاده بهابادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6220
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
پرنیان میرجلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
زهرا اسماعیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6803
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
آوین فلاح تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6592
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
مهسا محمدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6839
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
مهدی اسلامی اله آبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :5837
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
روژان السادات کشفی پور
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6926
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
فرحانه حسینی فهرجی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6678
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
فائزه مزیدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6403
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
حدیث مظفری شمسی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6366
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
عرفان رضائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6912
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
محمدرضا تیموری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6748
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
سبحان صمدزاده یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6854
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
سیدامیرحسین حسینی زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6589
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
یاسین طالعی بافقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :5660
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بافق_ اندیشه
فاطمه سالک اردکانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6570
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
محمدامین حبوباتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6332
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
رقیه فقیهی ابرندآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6681
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ابوالفضل رحیمی کاه کشی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6254
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
عرفان نیکویی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6985
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
فاطمه مرادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6388
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
مهسا رنجبربافقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6552
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
محمدصدرا روحی پناه
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6495
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
امیرحسین دهقان بنادکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6563
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
عماد مهدی زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :7013
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
نازنین دهقانی اشکذری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6577
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
ارشان فرودیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6326
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
سارا تدین تفت
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6864
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
نفیسه رسولی زاده یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6943
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
ابوالفضل صدوقیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6755
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
محمدجواد خبیری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6367
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
امیرجواد آزادی حسین آباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6878
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سیدرضا رضی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6599
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
علی اکبر خالقی دهشیری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6483
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
مهسا محمدعلی زاده بافقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6720
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مجید مرافق پور
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6191
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
زینب شمسی نیا جوزمی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6244
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
حمیدرضا دهقان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6768
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سنا خوشرو
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6967
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
زینب دره زرشکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6295
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
عماد کریمی عقدا
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6596
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
آرش حیدری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6115
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
فاطمه نصیری دهج
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6022
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
هانیه زارع بنادکوکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6609
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
محمدمتین میرجلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6991
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
یگانه دهقانی اشکذری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6215
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
الهه احسان فر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6561
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
آیدا اسلامی ساراب
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6646
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ریحانه رنجبر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6538
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
یاسمن تاج بخش
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :7052
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
ریحانه غلامی طاحونه
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
نسترن فروغی مقدم
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6772
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
هانیه السادات حسینی حسین آباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6623
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
الهام ابوترابی زارچی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6869
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
عرفان کرمی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6924
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
ریحانه صحراکاری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6783
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
الهام دهقانی تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6692
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
یکتا دست مردی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6678
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
پریسا دهقانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6783
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
یاسمن وکیلی قاسم اباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :7028
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
یاسمین نخعی سرو
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :7010
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
یاسمن اخوت
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6433
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ نمونه فردوس
علیرضا دستا
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6416
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
سیدعلی میرخلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6430
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
محمدمتین حاجی عبداللهی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6870
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
نازنین فاطمه آخوندی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6175
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
مهرناز ابراهیمی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6547
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
نگین ترکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6709
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
حدیث السادات میرعزآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6232
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
ریحانه انتظاری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6798
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
فاطمه بابائی ابرقوئی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6452
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
زهرا زبان دان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6420
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
سیدرضا محمدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6480
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
هلیا دهقان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6806
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ساناز بوادی بوالی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6874
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
محمد محمدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6471
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
ابوالفضل افضلیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6161
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
علیرضا کافی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6855
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
فاطمه کریمی میبدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6521
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
فاطمه السادات حسینی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6489
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ نمونه فردوس
مریم سلطانبی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6562
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
آرزو قادری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6559
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
امیرحسن محمودی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
آناهیتا مهدی نژاد یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6653
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
سارا سعادت
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6748
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
فاطمه زارع پور
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6527
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ نمونه فردوس
دانیال کمالی نیا
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
يزد_ دستغيب ( نوشاد )
کسری مصفایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6139
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
سیده زهرا رضویان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6024
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
فاطمه عابدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6763
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه فردوس
علیرضا مطیع دولت
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :5973
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
محمدسروش فلاح پورمنشاد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6390
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
ماریا مهراندیش
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6276
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
ریحانه ندائی فرد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
مریم السادات میرجلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6679
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
مریم زارع زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
محمد حسین شکیبایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6523
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
سینا شجاعی کزج
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6503
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
امیرحسین دشت آبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6659
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
بهار زحمت کش
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6484
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
زینب صفی نیا یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6472
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ایلیا مدیرتدین
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6132
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
امیرعباس زلالی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6228
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
محمدمهدی شریف بیگی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6292
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجید مرشد یزد
محمدمهدی حنیف
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6474
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافق_ اندیشه
هانیه السادات ترابی قریه علی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6182
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ نمونه فردوس
آتنا مهرابی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6565
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
فریبا السادات میرخلیلی عزآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6263
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
فاطمه کرمی تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6864
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
فاطمه بابائی زارچ
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6342
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
یاسمن شرافت زارچ
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6636
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
حافظ راجی اردکانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6580
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
محمدطه آقائی بنادکوکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6210
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
فرزاد متولی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6319
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
یسنا بابائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6329
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
سیده الناز هاشمی نخل ابراهیمی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6166
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان 2
حدیثه غنی زارچ
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6358
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
کیمیا ناظمی اردکانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6495
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ریحانه قانع عزآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :5549
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
یگانه شاهد علی آباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6123
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
فرینازالسادات آقائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6190
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
سیدامیرعلی متولی زاده بافقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6322
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بافق_ اندیشه
سامان قانع
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6557
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
ستار دهقان بهابادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6358
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
سینا پارسائیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6342
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
مهدی دهقانی محمدآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6227
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
آرمان جان احمدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6536
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
پوریا جواد پور
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6972
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سیده مبینا پورمسجدی میبد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6151
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
مهلا زارع بیدکی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6757
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی ابوئی نژاد
ریحانه دهقان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6665
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
صهبا برزگری دهج
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6811
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
نرگس السادات هاشمی ابرند آبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :5689
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
ریحانه موسوی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6816
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
مبینا واقفی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
سارا یاسینی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6622
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان دکترشاهی
ثمین صولت تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6432
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
آتنا دهشیری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6382
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ نمونه دولتی اویسی
محمد مهدی شفیعی محمد آبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6728
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
ابوالفضل محمدی یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6251
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
سجاد بورقی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6546
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
يزد_ شهید رمضانخانی
سیدمحمدرضا موسوی فر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6919
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
علی سبحان اردکانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6622
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
محمدامین میرجلیلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6649
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ شهید مجیدمرشد
محمدپارسا زارع زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6794
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
يزد_ شهید صدوقی
امیر محمدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی :6062
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ رسولیان
صفحه 1 از 2 1 2 >
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 97

با رتبه ام در کنکور 97 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 24 ساعته