قروه

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
فاطمه بختیاری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6093
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
محمد صادقی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6724
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
میلاد شفیعی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5979
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
قروه_ احرار
محمد پارسا شیخی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6445
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
محمد پارسا ضیائی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6093
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
ستایش فرهادنیا
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6541
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
سینا عبدالملکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6096
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
امیر رضا سلمانی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6373
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
امیر محمد مظفری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5513
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
قروه_ احرار
فاطمه کریمی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6590
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
آیدا محمدی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5548
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
مانی ملاویسی ظفر اباد
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5354
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
قروه_ احرار
نیکو نوری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5862
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
آیدا قنبری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5949
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
مهسا قنبری برزیده
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5844
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
شایان خالدیان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5727
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
ثنا محمدی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5802
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
پارسا فرهادنیا
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6749
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
امیر عباس شهسواری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5848
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
ثمین آزادی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5500
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
زانیار شیرزاد
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6618
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
محسن شاه ملکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5512
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
قروه_ احرار
علیرضا شهسواری
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6464
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
مهدی خسروی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5613
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
کسرا مالکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6077
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
زهرا شرفبیانی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5951
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
ثنا رضائی نسب
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5230
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
پریا محمدی تلوار
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5865
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
یاسمن پهلوان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5671
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
زهرا زرین
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5400
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
شیلا صادقی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5496
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
مهدی پرویزی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5938
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
امیر حسین بختیاری جوان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5299
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قروه_ احرار
آرام عبدی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6417
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
هستی شهبازیان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6304
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
اسرا رحمانی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5605
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
بیتا مریدی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6014
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
نیکو رضائی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5922
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
پریا عبدالملکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5644
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
قروه_ فرزانگان
حدیث فقیه عباسی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6155
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
مریم نامور
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5939
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
قروه_ خدیجه الکبری
محمد مهدی عبدالملکی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6820
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
امیر حسین سلطانی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6162
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
سید حمید رضا رضوی مجد
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :6006
 
نمونه دولتي
قروه_ احرار
محراب بهروزی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5867
 
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
سنا ویسی پور
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5325
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه زینب الکبری
علیرضا خالدیان
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی :5561
 
نمونه دولتي
قروه_ احرار
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24