گنبد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ثمین حسین زاده
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6522
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مریم سعادتی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6551
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
مائده پرنا
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6073
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
معید بنمین
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6400
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
سلدا نازتواقی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5988
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
ساناز عادل
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6186
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
امیررضا آریان پور
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6058
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
مهیلا شایستگان
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6719
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
کیمیا شاطریان
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6084
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
ارازمحمد تقان پور
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
مائده ضیائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5519
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نرگس لکزائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6133
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ایلیا قائم مقام
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6416
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
فاطمه عرب گلو
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6338
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ارشیا پایدار
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6522
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
ایلیا پایدار
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6839
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
سیده طهورا نقی زاده موسوی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5824
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
امیررضا جامی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5605
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
ایلکای فریور
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6045
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
سلما کوچکی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6639
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سیده زهرا حسینی زاده
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5767
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
سیده صبا حسینی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :4682
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
محمد امین آزاد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5982
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
آیدا خرمالی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6203
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
فائزه نیک جو
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6141
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ایلیا کر‌
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6319
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
عارفه عبادی راد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5527
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
حسنا انجم روز
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5714
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
جیران عطاخانی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6494
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ملیکا مرادی خواجه نفس
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6279
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
سلما امینی کیا
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5680
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
حسین پیاده کوهسار
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5119
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
رهام راه نورد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5732
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
پریماه سادات فرقانی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6210
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
الهه پورقاز
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5654
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
هانیه غلامزاده
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5367
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
بنیامین نیازی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5963
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
آی سن مختومی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5964
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
معید آق‌
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6777
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
شیرین فدائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5742
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گنبد_ فرانگان
مهدیه پیلتن
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5918
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
نرگس حاجی مرادخانی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :4874
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ساناز پیلغوش
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6275
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
مهتاب اسپانلو
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5263
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
کیانا کاظم زاده
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5987
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
حسین برنا
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5996
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
علیرضا بزی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6056
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
ارشیا پاکاری
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6107
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
تینا دانش نژاد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6214
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
عبداللطیف ازونی دوجی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6153
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
مصطفی سکوتی اردهائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5695
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
علی قره خانی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6091
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
گنبد_ شهید عسگری
امیرمهدی خورشیدی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6134
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گنبد_ شهیدعسگری
طهورا سارلی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5282
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
آنا مشرقی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6511
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمد آیتی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5313
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
نعمان قوانچ زاده
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :6396
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
آیدین استادپور
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5753
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه شهید اسدی
مهسا عطایی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5660
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
تبسم سادات میراعلائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی :5254
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه گنبد
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب