گرگان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ملیکا کریمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6773
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سیما رستمانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :7075
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهدیه فولادیان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5955
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سیما سیدمختوم
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6772
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
پارسا مهرآرا
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6886
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آنیتا آهن ساز
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6860
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
میکاییل قزل
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6344
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
زهره موحدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :7123
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
تایماز توسلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6247
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
اریسا خلیل زاده صورتی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6245
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمدامین توماج
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6388
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
رسول توکلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5491
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
دانیال برداره
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5180
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
بهنوش امیری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6540
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
آیدا قره بسلوم
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6658
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محراب دیلمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6334
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
پارمیدا ایمانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6671
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
روژان مرگدری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6319
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سرور امیر چقماقی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6701
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
کیانا شبیهی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5909
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
مهتا فرجی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6906
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سیدطاها حسینی جبلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5499
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا فیروزی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6396
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
عسل شاهینی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5807
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
یاسمن سادات میراکبری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6626
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
امیرعلی آقاجانی نسب افروزی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6088
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
رضوان ایزدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5124
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمد ترشیزی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6525
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
پارسا حمیدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6164
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سهیل خان بیکی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6676
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرعلی کیقبادی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6139
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مصطفی میرزاعلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :4987
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
ایلیا میرزاعلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6406
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مبین ولی پور قرنجیک
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5635
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سناء محمودجانلو
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6363
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
هدیه عسگری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6415
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
کیمیا رعیت نواز
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6761
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
سارینا کردی فر
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6167
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مهدیس علایی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5441
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
ستایش امیری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6636
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
نازآفرین معتمدی نژاد
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6084
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
متین پوری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5462
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
یونس ایمانیان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6163
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
رئوف قرنجیک
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5902
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
سینا قرنجیک
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5956
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدصفا حسن قاسمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5856
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدامین توکلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5082
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
جمیل بدراقی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :4827
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
ایلیا امانی دار
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6311
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
معین صادقی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6435
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی پاداش
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6651
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مبینا وکیلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5958
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
نیلوفر قربانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6974
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
نوید پورقاز
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5540
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
نیما قرنجیک
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :4659
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
ایوب زینت بخش
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5755
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
معین رضا امیرسلیمانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :4997
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیررضا شادمهرطوسی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6244
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مهربد یحیایی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6404
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مرضیه کلته
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6676
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فرشته میری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5213
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
ریحانه سادات موسوی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6499
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
روح الامین دلیجه
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5365
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
نعیم سن سبلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6132
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمد قرنجیک
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :4667
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
عبدالمعید میرزاعلی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5573
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمدامین گرکز
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6155
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
هلیا خسروی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :7008
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
سید علی حسینی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5422
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
الینا تمسکنی زاهدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6329
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
امیرحسین بخشی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5832
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
نگار طاهر نژاد
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6432
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
مهدیس یوسفی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6043
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
امیرحسین قلیچی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :7240
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ستایش فروزان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6051
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
کیمیا رزمجو
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6127
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
هستی امیرخانلو
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6378
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
نریمان بنی کریمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
رایا ملاح
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6189
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمدامین اونق
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :4279
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محراب کاظم خانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6625
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سما خزاعیان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6593
 
تيزهوشان
گرگان_ شهید بهشتی
عرشیا عرب احمدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6280
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
دانیال نیازی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5904
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سید فراز معصومی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6146
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
پوریا دهقان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6702
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سپهر نعیمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6236
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
بهراد قاضی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6510
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
آریا احمدیان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5916
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمد یاسین پاسندی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6303
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
ایلیا زرگرانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5972
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سیدآرشام حسینی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5822
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمدامین دهقان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5598
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
امیرحسین بومری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5378
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
امیرعلی موثقی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6754
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
ایلیا آریانفر
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6088
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سینا طعنه
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6444
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
مهرشاد بازاری یانه سری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6334
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
علی شکی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6504
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
امین کرء
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6261
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
بهنیا رنگرز
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6394
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
آرش تمسکنی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5736
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
سپهر زیادلو
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5972
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
شنتیا ویزواری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5645
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
ایلیا سیفی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6185
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمدمهدی گاراژ یان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5409
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
محمد کاویان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6584
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
امیرمحمد لاک تراش
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5922
 
نمونه دولتي
گرگان_ امام علي
پارمین رحمانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6202
 
نمونه دولتي
گرگان_ رحمتي
رایا سادات علامه
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :5934
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيدبهشتي
پردیس نوری نیا
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی :6035
 
تيزهوشان
گرگان_ شهید بهشتی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب