عنبرآباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
نرگس امیری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6406
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
محمدمهدی رستگاری نیا
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5875
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
محمد امین علی توکلی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5260
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
الهه رضائی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5882
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمدمهدی امیری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5020
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
فاطمه اکبری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6004
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مهدی صالح اعتمادیان
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4969
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
راحله دوستیار
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5399
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمد مهدی نسب امیری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5776
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
محدثه حمزه ئی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4852
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
امیر علی قاسمی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4461
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
امیر محمد پیشیان
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4366
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
نرجس بیلری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5584
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمد یاسین ملائی پاگدار
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5877
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
میلاد علی توکلی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6073
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
محمد مهدی بادبرین
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5025
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
امیر حسین شمس الدینی مطلق
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5309
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
محمد جواد شهدادنژاد
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4983
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
حسین کرمشاهی امجز
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5598
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
علی اکبر حاجی نمکی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5922
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
پوریا بازماندگان رکن آباد
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5418
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
حافظ علی توکلی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4285
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
نرگس سهرابی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4712
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
فاطمه جبالبارزی نسب
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6008
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مهدی رودباری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4619
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
کیان سیامکی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5464
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
نرجس آزادی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5896
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محدثه رودباری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6688
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فرشته پور سعیدی زریب
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5072
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
عرفان اسلامی زاخت
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5803
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
امیر مهدی نژاد رئیسی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5329
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
محدثه خالصی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4731
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمد مهدی مظهری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4278
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
معظمه محمودی نسب
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5704
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
محمد صالح خالصی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4837
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
علی زینلی پور
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5506
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
احمد رضا تراز
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5171
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
فاطمه آشنا
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4315
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
زهرا چمانی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6642
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
یاسین برخوری مهنی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5793
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
ساجده حیدری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4622
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
یسنا حمزه
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4878
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمد امین علی توکلی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5586
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
مژگان منصور بهمنی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5642
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
مهدی انصاری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5288
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
نرجس پهلوان نژاد
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5128
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمد یاسین محمدی سلیمانی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5672
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
نیلوفر محمدی سلیمانی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5237
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
فاطمه لر جعفر آبادی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5186
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
فاطمه محمدی سلیمانی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4938
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
میترا سالاری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4974
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
مریم سالار بار ده
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4775
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
علی اکبر محمدی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6242
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
زهرا جوادی نیا
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4237
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
زهرا محمدی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4420
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
محمد اسلامی زاخت
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4655
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
مبینا شفیعی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5184
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
فاطمه پهلوان نژاد
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :3816
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
مبینا مقبلی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5702
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
یاسمن احمد یوسفی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5619
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
علی اصغر احمد یوسفی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :6073
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
امیررضا خسروی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5320
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
محمد امین حیدری نژاد
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4346
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
مسلم نیک نفس
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5148
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
نرجس تاجیک
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4702
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
عنبرآباد_ جيرفت_ فرزانگان
سعید امیری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4691
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
آریا صلاحی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :4804
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
مبینا هوشمند زاده
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5845
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
کمیل برخوری مهنی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :3890
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
عنبرآباد_ امام سجاد
فاطمه شریعتی نیا
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5185
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
مهدیه عبتاسی رودباری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5343
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
فاءزه راوند
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5284
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
یاس رئیسی جیرفتی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5514
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
ام البنین رئیسی سیستانی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5091
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
فاطیما زابلی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی :5256
 
نمونه دولتي
عنبرآباد_ رضوان
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24