بافت

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
آیلین امیری مقدم
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6529
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه قلندری کر
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6250
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
بافت_ هدف
ریحانه قلندری کر
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6487
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
بافت_ هدف
مهنا فولادی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6241
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
بافت_ هدف
مهدی خالویی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :7196
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
پریا طهماسبی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6295
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
فاطمه امینی زاده بزنجانی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5899
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بافت_ هدف
ابوالفضل احمدی زاده
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6466
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
امیرحسین بنی اسد دشتابی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6261
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
سارا خالویی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6041
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمد قلندری کر
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6482
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
مهلا ایرانپور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
ساره ایرانپور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6891
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
بافت_ هدف
نرگس سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6291
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
بافت_ هدف
امیرحسین ایزدپناه
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6663
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
فاطمه معصوم پور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6296
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
بافت_ هدف
مهسا آبسالان
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6451
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
بافت_ هدف
علی رفیعی پوراحمدی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6645
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
زهرا امام بخش لک
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6333
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بافت_ هدف
زهرا غیاثی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6030
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
بافت_ هدف
نیلوفر حسینخانی ننیز
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6593
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
کسری کروپی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6327
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
رضا منظری توکلی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6620
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
زهرا محسنی تکلو
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5749
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمدصدرا ناصری اسفندقه
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6042
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
فائزه جعفری زاده
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6105
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
امیرمهدی جلالی خالص
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6061
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
مهدی بیگمرادی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6477
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
الهه سلجوقی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6075
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
بافت_ هدف
شمیم امینی زاده
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6995
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
صبا منظری توکلی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6208
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بافت_ هدف
الهه رجایی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6584
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بافت_ هدف
امیرمحمد مرادی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5570
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
آرمین دهقانی دشتابی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :7129
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
امیرمحمد منظری توکلی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6800
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
سمانه عسکری
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5680
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بافت_ هدف
فاطمه ماجرائی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6154
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بافت_ هدف
مهدی حمزه نژادی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6492
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
راضیه کفاش زاده
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6270
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
محمدمهدی کفاش زاده
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6585
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
حسین تقی زاده شول
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6404
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
امیرحسین رحیم پورمرادی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5225
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
امیرکسری امیری پاک
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6415
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
سارا شهسواری هشونی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :4852
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ هدف
رضا یوسفی جلالی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6451
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
فاطمه بهرامی پور خوشکار
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5458
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ هدف
نادیا عباس پور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5990
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مبینا سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6449
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
ابوالفضل علیرضایی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6053
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
فاطمه موسی حسنخانی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5264
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ هدف
مبینا سنگ پهنی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6082
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ هدف
حمیدرضا سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5323
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
فائزه رفیع زاده افشار
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5835
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمدمهدی آوری
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6215
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
یاشار شرفی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6809
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
یاسمن تقی پور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6822
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
صبا عزیزی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5920
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ هدف
نرجس چابوک
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :4864
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمدهادی سالارمحمدی پیرویه
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :4200
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
علی سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5325
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
سامان اسکندری نسب
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :4989
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
امیرکسری خواجه
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5895
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
محمدهادی کریمی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6341
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
ابوالفضل منظری توکلی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6391
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
امیرمحمد کلانتری پور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6647
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
فاطمه نقیبی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5785
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
یاسمن پابرجا
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6413
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بافت_ هدف
امیر مهدی اسکندری
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5823
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
علی سلجوقی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5998
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
آتنا ایلیاد نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5227
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ هدف
مسیح الهیان
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :4262
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
مینا اسکندری نسب سیاهکوهی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5949
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بافت_ هدف
اسماء گلستانی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5434
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بافت_ هدف
ریحانه دهقانی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6436
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمدرضا سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5949
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
ستایش زنگنه
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5107
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمد نجم الدینی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6244
 
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
دنیا سعید
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6238
 
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
امیرحسین محمودی نیا
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6081
 
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
سارا سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6134
 
نمونه دولتي
بافت_ هدف
محمد حسین پورحیدری
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5926
 
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
محمدمهدی سلطانی نژاد
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :6151
 
نمونه دولتي
بافت_ شهید ایرانمنش
کیمیا امیرطاهری افشار
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی :5744
 
نمونه دولتي
بافت_ هدف
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب