انار

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
امیرحسین عسکری چاورچی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6600
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
فاطمه عبداللهی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :7141
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فاطمه بهزادی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5825
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
مهشید انارکی محمدی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6826
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
سارا اکبری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6661
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
مبینا احمدی طهرانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6735
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
حدیث علی عباسی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6692
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
حدیث عظیمی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6396
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
ابراهیم رئیسی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6192
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
فاطمه رمضانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6128
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
محمد مهدی عسکری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6462
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
سیدشایان مهدوی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6397
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
پوریا دهقانی محمدآبادی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6290
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
علی رشیدی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6356
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
مریم غلامرضایی نژاد اناری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6181
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رفسنجان_ پروین اعتصامی
فاطمه حسینی نوه
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6774
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فاطمه سعیدی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6377
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نرگس محی الدینی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6398
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
عرفان کردستانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6475
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
محمدرسول محمدیان جلگه اناری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :4882
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
فاطمه حسینی نوه
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6237
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فائزه رستگاری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6237
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
حمیده گرجی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6332
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
زهرا محمد میرزایی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :4759
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نگار احمدی محمدزینلی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6282
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
رحیمه ارجمندی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5558
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
مهدی دهقان زاده
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6669
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
محمدصالح احمدی طهرانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5959
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
حسین وحی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5584
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
حنانه شکراللهی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5970
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
محدثه حسین پور
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6309
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فاطمه اناری دخت
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
امیر عباس مهدی زاده
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5547
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
مجتبی اناری عباسی نژاد
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6193
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
قاسم بهزادی کارگر
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5950
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
مهدی توکلی فر
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5483
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
زهرا نصیری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6173
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
علی عنایتی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6119
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
فاطمه احمد پور
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6180
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
سحر انارکی محمدی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :4988
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
مریم ذوالفقاری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6651
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نجمه مهدی نژاد
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5361
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
ریحانه افضلی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6419
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فاطمه برهانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6270
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نرگس علیزاده
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5658
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
سیدامیرحسین جعفری
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6290
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
نسرین محمدیان
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5474
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فرزانه جعفریان
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5573
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
فاطمه بیرمی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5169
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
سارا رمضانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5907
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
مهدی حسنی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5962
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
نگین گنجی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5940
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
محمدرضا رزاقیان
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5414
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
علی میرکی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6485
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
انار_ شهید دستغیب
فاطمه اناری دهقانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6092
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نجمه رشیدی رنجبر
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5637
 
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نگار بهارستانی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :6137
 
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
نسترن رفیعی
ششم دبستان - انار
میانگین تراز کانونی :5865
 
نمونه دولتي
انار_ ایت الله خامنه ای
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24