جيرفت

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
علی کلانترنژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :7047
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
آیناز امیرافضلی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :7085
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مهران شریفی راینی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6010
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
نرجس شیبانی نیا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6494
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
آریا سلطانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه افشاری پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6914
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
نرگس محمدی نسب
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6131
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
اباصالح عسکرپور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6214
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه کمالی پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6849
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
ارشاد شهدادنژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5066
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مبینا دهقان دولتی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6509
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فاطمه پاینده
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6446
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیرمهدی سالارکریمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6575
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
ثنا بدرود
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6902
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
ساناز اسفندیاری مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5408
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمدمهدی نوزایی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6802
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
کیمیا محمدی سلیمانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6326
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ریحانه افشاری پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6271
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیرحسین شریعت زاده میرحسینی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6355
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدمهدی فاریابی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6441
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
فاطمه مشایخی مزار
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6660
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
بهار شیروانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6870
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
معصومه کریمی مسکونی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5588
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
حجت فاریابی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6411
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
اطلس احمد یوسفی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6436
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
آیسا جعفری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6748
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
شیرین معزی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5997
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ساره فرجی زمین حسین
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5689
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمدطاها مسلمی مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6496
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
یزدان بیدشکی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6697
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
بنیامین صالحی سربیژن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6416
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه صالحی سربیژن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6463
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
زینب رستمی نژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ستاره بدوئی پشت لر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5422
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
امیرمسعود بدوی دلفارد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6017
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
نیما رفیعی سربیژن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6810
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
مبینا اسفندیاری مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6704
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمدطه سرحدی پور کریم
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6703
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدمهدی بیدشکی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6134
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه زهرا میری کلجک
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6106
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
زهرا علیزاده باب کیکی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6709
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
ملیکا دهش
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6527
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
مبینا بهزادی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5875
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیرحسین امیرمحمودی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6185
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
مبینا فیروزی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6728
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
عسل عارفی مسکونی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6508
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
محمدفاضل رستمی پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6142
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
رحیمه امیری هنزاء
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6321
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
هانیه احمدیوسفی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6444
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
زهرا مطهری نژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6839
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
حسن سعیدی گراغانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6738
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
مهدی احمدی کاره
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5148
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمد مهدی مشایخی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6053
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
بهنوش درینی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5751
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
یاسمن زهرا مجازی دلفارد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6730
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
عقیده علی توکلی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5949
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امیرعباس قادری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6173
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
حسین باقری خانمرغزار
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5955
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدامین ستایی مختاری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5680
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدمهدی رحیمی صفات
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6404
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
علیرضا ازنب
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5816
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
حنانه احمدی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5177
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فرهاد شاهی مریدی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5184
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
زهرا اسفندیاری مهنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5406
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
زهرا بهبود
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5760
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ابوفاضل صفوی گردینی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6215
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
معراج مرادیان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5507
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه علی زاده باب کیکی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6205
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمدحسن شریف پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5806
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیرمحمد عربی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6176
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مهدی احمدیوسفی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6482
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه آجوربندیان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5062
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
طاها تلاتوف
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
محمدمهدی سلیمانی ساردو
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6104
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدمهدی زینلی سرجاز
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4986
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدحسین شهدادی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5760
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدمهدی سلیمانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6772
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
احمدرضا روزپیکر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
ابوفاضل سنجری بنستانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5978
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مبینا پورمنعمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5605
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
سینا چمنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6153
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
سحر میرشکاری سلیمانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5953
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
مهدی حیدری زاده نژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4797
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
نرجس امیری هنزائی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5325
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
اسما رستمی نسب دولت آبادی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4795
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
مبین سهرنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4506
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیررضا رجعتی رابر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5887
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
علی اسکندری دامنه
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5091
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
سیده صبا حسینی نسب کهنوج
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5839
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
پریا شهریاری سرحدی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4651
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
علی عرب سربیژن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5425
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدطاها امیرمحمودی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6035
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
زهرا محمدی کیا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5581
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فاطمه امیری کچمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5015
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ابوالفضل امیری کچمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4501
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمد حیدری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6314
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
زینب السادات حسینی هنزا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5163
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فاطمه سکنا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4795
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
مهشید مصطفوی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4681
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
امیرحسین رودری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4994
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مهلا ژیان فرد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4717
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
نواب امیرمحمدی دولت آبادی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4730
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه سلطانی نژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4869
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فاطمه دامن خورشید
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4966
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فاطمه سالاری جدول نو
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4777
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
نازنین زهرا دبیر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5272
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
رضا شمس الدینی لری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5386
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
سهیل مسلمی دولت آباد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5452
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
ریحانه مجاز ده شیخی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6831
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
امین شمس الدینی دزدان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4803
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مریم سعید گراغانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6040
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمدنوید میرکهنوج
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5940
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
عباسعلی فلاح نژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5732
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
سارا کواروئی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6028
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ریحانه مارزی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5868
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
مجتبی مقبلی درم رودی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4780
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیرحسین نظری فتح آباد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5035
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
محمدمهدی عابدینی نراب
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5282
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیرحسین رستمی بهرآسمان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5856
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمد رستمی پوردولت اباد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5013
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مهدی کریمی زاده
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5115
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
شبنم شهریاری سرحدی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5082
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
عارفه سعیدی گراغانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5567
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
ابوالحسین شجاعی فر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5869
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
ام البنین صفرپوری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5535
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
امیرحسین بهره بر
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6813
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
معصومه مرسلپور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4544
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
مبینا مرسلپور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4753
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
آرمین شمسی گوشکی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4417
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیرمهدی جوهری پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5200
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
رقیه رودباری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4465
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
الهه امیری کچمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5539
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
فاطمه شهریارزاده
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5140
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
مهدی جهانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5086
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مهدی کریمی مسکونی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5759
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
فاطمه رئیسی جیرفتی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5159
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
الهه رمانی چینه
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6015
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
علیرضا بهره دار
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5447
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
یاسمن اسفندیاری بهرآسمان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4528
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
هانیه دولت کردستانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5748
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
یسنا دولت کردستانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5839
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
محمدصالح افراز
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4923
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
ریحانه سرحدی جزفتن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4830
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
حسن براهوئی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4738
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
حسین براهوئی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4691
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
علی اصغر شعبان گنجی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4759
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
سعید قاسمی زاده ده بکری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :4989
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
عطیه کمالی مسکونی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :5978
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه صدریه
علیرضا حافظی زاده جلگه
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مهدی فاریابی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیرحسین خواجه بهرامی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیررضا منصوربهمنی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
نیما امیری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
امیرارشام دری پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
امیررضا امیری نژاد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
آرمین خسروی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی :6432
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه علی ابن ابیطالب
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24