بم

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ملیکا پورعاطفی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6857
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
ساغر دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6390
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
نجمه فرازمند
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6475
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
علی دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6610
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
عرفان پورسیستانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5645
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
امیرحسین محمدآبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5693
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدرضا علوی فر
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6280
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
زهرا عسکری نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6803
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
یاس عسکری نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6099
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مهدی ترکان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5368
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
امیرطاها فتاحی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5127
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
پریا جرجندی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6516
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مهسا بصیر نیا
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :7119
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
ریحانه قاسمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5490
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
دلارام علیزاده بمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6574
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
یاسین مهری حجت آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6056
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاران دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5931
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
مریم باقری زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6631
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6617
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه یزدانفر
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5831
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیرپوریا پورطاهری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6806
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
رضا دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6342
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدطاها سیدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4853
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
سید امیرعلی پورسلیم
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6384
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ابوالفضل دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5717
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
ریحانه مرادزاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6402
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فاطمه آبیاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6598
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
الهه بلوچی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6588
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
ملیکا مرادی نسب جرجندی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6025
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
کیمیا پوردهقان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6942
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
سهیلا فرهادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5624
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
بیتا همائی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6404
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
اسماء بنی اسدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5389
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
زهرا فلسفی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5851
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
فائزه درخشان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5956
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
زهرا اسمعیل زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5742
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
حامد وکیلی زارع
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5811
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
عرفان سرحدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5687
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
پویا لشکری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5549
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه مهدوی زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6891
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
ابوالفضل سروستانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4595
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
محمدحسین نظام آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5173
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
یاسین رضائیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4919
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
حمیده علی زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5565
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیرمحمود حسین پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5395
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
فاطمه صدیقی دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6713
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
رضوان خادمی بمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6580
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
علیرضا کامرانی پور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6795
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
یگانه بماندشتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5911
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
امیرمهدی قاسمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5748
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
علی میرزاده قصری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6602
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
یسنا قلعه خانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6601
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
عرفان دهقانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5956
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
عارفه گوری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6079
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
مبینا دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5475
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
ابوالفضل پورمرادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5912
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
امیرمهدی اسکندری مقدم
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6799
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
فاطمه ولندیاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5708
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
رضا دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5702
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
ریحانه پورطاهری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6316
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
علی دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5054
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
ابوالفضل زابلی زاده غضنفرآبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5264
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
ساجده باهنر
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6414
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
نگین دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6739
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
آیلی مشکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5916
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
آتنا قصری راینی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6438
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
فاطمه بلیده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6097
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
فاطمه دهقان دولتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5048
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
ابوالفضل قلندری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6123
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
مبینا برایی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5625
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
آیدا امیری زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5703
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
بهروز طاهری بنی اسدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5303
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
رعنا پورقدسی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5972
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
یاسمن بیدرانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6079
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
خاطره دهقانیان
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5992
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
نغمه قربانی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5590
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
فاطمه دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6955
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
نرجس لشکری زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5790
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
فاطمه سیدی مرغکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5417
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
نادیا مشکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4669
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
عرفان فکری صفری زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5498
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
ابوالفضل فضل آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5940
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
طاها بهرامی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6111
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
سارا سیدی مرغکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4794
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
محدثه کامرانی زاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6009
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
محمدعلی برائی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5470
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
محمدحسین قلعه خانی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5411
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
نرجس خاتون دری جانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5732
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
نرجس السادات عبدالهی برائی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6054
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
بنیامین موسوی مهدی آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5307
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
فاطمه اسلام دوست
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5011
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
زهرا بنی ابراهیمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6069
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
یاسمن دوستعلی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5750
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
یگانه بنی ابراهیمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5702
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
آیدا زینلی پور بمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5917
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
امیررضا حمیدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5910
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
فاطمه سیما اعتمادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4629
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
ابوالفضل جهان آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5190
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
طاها رضوانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5914
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
کیمیا ذوالفقاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5462
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
رسول کدوری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5707
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
امیرحسین بهادرنیا
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6403
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
مهدی رستمی برواتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5630
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
یگانه بارانی برواتی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5895
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
زهرا رستم آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4792
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
عارفه دهقانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6122
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
معین مهدی بنی اسدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5477
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
علی پویان فر
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5957
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
فاطمه السادات جلال الدینی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5709
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
زینب مباشرزاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6232
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
علی اصغر قربانی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5962
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
عماد فرخی بمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5819
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
محدثه سیدی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4981
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
محسن سیستانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :5086
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
کیانا نصیر
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :4905
 
نمونه دولتي
بم_ فرزانه
امیرحسین انتظاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :6604
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
مهدی رودمشکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی :0
 
نمونه دولتي
بم_ باقرالعلوم
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب