سيرجان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (ششم) سال 96

لیست مدارس
ریحانه عزت آبادی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6551
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
پانیذ محفوظی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6764
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ابوالفضل نصیرزاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6562
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
فاطمه زهرا کافی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6921
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه میرزائی پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6727
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین عمادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6853
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
ستایش کریمی دارابی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6812
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین خضری پور قرائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6615
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
ریحانه السادات ایران نژاد پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :7144
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
حدیث شول
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6511
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
علیرضا ابولی پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :7091
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
هانیه قرائی خضری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6375
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدطاها خالقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6380
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
نگار فهیم
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6668
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرمحمد ایران نژاد پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6319
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مهدی آزادیخواه قهستانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6478
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرحمزه جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6138
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فاطمه کرمی پورزارعی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6792
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
سارا جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6583
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
آی ناز میرشکارپور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6601
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدیاسین نجارزاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6220
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
آرین ابراهیمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6667
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
آیدا بلوردی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6301
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمدمهدی صادقی گوغری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6766
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امین عباس صادقی گوغری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6463
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
امیرحسین صادقی گوغری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6693
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
آرزو رنجبر توتوئی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6785
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرعلی رادفر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6843
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
شیرین نادری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6623
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
هلیا شکاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6570
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
عرفان علی پورلری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6135
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
عارف علی پورلری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6500
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
حانیه قرائی مسجدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6956
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علی کامیاب لاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6291
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
الینا اسدی زیدآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6159
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
عرفان محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6550
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
محمدیاسین کارگرگدنه
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6869
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدصالح پیکری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6602
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدسهیل نادری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6453
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
احمدیاسین تفضلی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6329
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
نادیا درویشی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6122
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدپارسا علی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6002
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
یاسین شمس الدینی بافتی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6336
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
علی امیری مقدم
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6310
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرمهدی شهریاری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6403
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
پرهام کامرانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6542
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
فرنیا وکیلی پورتکلو
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6609
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
امیرمهدی نورمندی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6306
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
محمدامین محمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6576
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مهسا محمدی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6109
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
مهلا محمدی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6281
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
حنانه پیرمرادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6300
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محدثه جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6525
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ستاره قاسمی نژادرائینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6714
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمدمهدی حیدرپورلری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :7156
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
علی زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6513
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
نازنین زهرا محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6511
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
مهرشاد شهسواری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6662
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
الینا اسلامی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5758
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
آرین عسکری مطلق
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5850
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
مریم علی بیگی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6756
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
پارسا امین حسینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6542
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
بهنام قادری رمازی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :7117
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
مائده قاسمیان مقدم
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6745
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
فرزاد قاسمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6617
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فاطمه غیاثی حافظی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6862
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرمهدی سلاجقه
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6757
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
نجمه السادات حسینی زیدآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6452
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
اسماء جعفری مکی آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5958
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهدیه محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6184
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
علی برخورداری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6632
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
ابوالفضل نصرت آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6615
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
سیدسبحان حسینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6412
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
شایان شهابی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6683
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
آنیتا کامیاب لاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6763
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهلا زمردیان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6194
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه بهرامی کوهشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6634
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سهیل فیروزآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6582
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
محمدمهدی شهبا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5828
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
پارسا مکی آبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6520
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
یاسمن نصرا اله پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6802
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ستایش جعفری مفرد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6549
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
امیرحسین پورحمزه
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6313
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
آریا یزدی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6536
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرحسین امیری خراسانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6604
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
محمدفرزاد نیکویان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6033
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرحسین شهابی نزاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6470
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
ام البنین صادقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6525
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نیما حاج محمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6616
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سیده سما آتشی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6066
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
سیده صبا هاشمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6702
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
محمدمهدی سالاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5995
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
نظام الدین ارجمند
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6752
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
مبینا رسولی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5661
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مهسا یوسفی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6547
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
مبینا خواجوئی فریدونی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5840
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
نگار سعیدی نیا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5782
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
یکتا پورجعفری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6889
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نازنین سالاری سردری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6750
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ملیکا زینلی بوجانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6029
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
مریم داوری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6113
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدمحمداسماعیل اندی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6708
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
علی خوش قامت
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6393
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
امیرمحمد یعقوبی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6343
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
سيرجان_ آیت الله خامنه ای
فاطمه علیرضائی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6258
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
فاطمه عرب زاده ده شترانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5305
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
هادی محمودیان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6329
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
نازنین زهرا عزت آبادی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6086
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
بردیا پورحسینعلی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5863
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فاطمه نجم الدینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5856
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
ابوالفضل روح الامینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6508
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سارا صالح زاده قرائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5829
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
امیرعباس شاهمرادی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6197
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
درسا پورولی عرب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6042
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدعلی ابراهیم پورپشتکوهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5235
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
امیررضا حیدری جامع بزرگی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5891
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
ابوالفضل حیدری جامع بزرگی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6025
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سینا نصرالله پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5738
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
حسین رضائیان
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6333
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فاطمه امینی زاده بزنجانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5748
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
بارمان قلیچ پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6825
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سیدابوالفضل پورسیدیحیی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5792
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
آرش ناظری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6222
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سارا گلستانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6157
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
نادیا فرخی بدوئی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6186
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدعلی اسدی لاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6431
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
معصومه قاسمی نژادرائینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6560
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
فاطمه رحیم پورمرادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6522
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدمهدی افزون
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6398
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فاطمه صفی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6399
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
شیوا ده شیری پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6099
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمدصالح نورمندی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6440
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
امیر قربانعلی نژادلری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6127
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
یزدان قائینی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5811
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
زهرا ایران منش پاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5660
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
امیرحسین نجف آبادی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6195
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
علی احمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6179
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
علی موحدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6334
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فرشاد محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6183
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
فاضل محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6357
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
صدرا صفی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6288
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
زهرا امیرپور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5810
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
محمد نصیری شهربابکی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5768
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
داریا دراگاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6642
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سیامک احمدی خوب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5799
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
محراب علی دادی رفسنجانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6366
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
ابوالفضل نورمندی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6652
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
حدیثه صادقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6600
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
علی اصغر محیاپور لری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5823
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
نازنین رقیه بابا خانی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5988
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
زهرا پرسا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6302
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
یگانه محمودآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5953
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
امیرعلی شاکری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :5651
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امام صادق
سونیا صادقی گوغری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6145
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
ملیکا پورجعفرآبادی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6546
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
هستی سلجوقی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی :6074
 
نمونه دولتي
سيرجان_ امیرالمومنین
صفحه 1 از 2 1 2 >
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب