کانون فرهنگی آموزش - قلم چی

استان مورد نظر شما

تعداد بازدید :1706292


قبولی های تیزهوشان استان آذربايجان شرقي (866)
رامين افرا
بناب
نمونه دولتي
ولیعصر
على شيرين فرد پيله رود
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
مريم اسدى دامناب
هشترود
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
نيما اجيرى خسروشاهى
خسروشاه
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
على ثاقب اصل
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
اميرحسين نشاطفر
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
فرزين امين زاده
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
مليحه شريفى
بناب
تيزهوشان
فرزانگان
پويا يگانه زاد
سراب
نمونه دولتي
آیت اله ملکوتی سراب
حجت رنج پيشه
شبستر
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مهسا عبداله پور
هشترود
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
ميلاد روحى يامچى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
جاوىد ساكتى اىلخچى
اسكو
نمونه دولتي
المهدی اسکو
معصومه عبدلى
هشترود
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
كوثر وردينى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
عطا راديوسف نيا
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
محمدعلى بركار
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
محمد مهدى محمودزاده
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
مائده حاج ايمانى
تبريز
نمونه دولتي
شهید مسافری
سنا همتى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
اميرحسين بهروزى
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
اميررضا تقى زادخدائى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
عطا خوشنواز
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
كيانوش اسلامى نيا
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آرين شاكر
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
پدرام وثوقى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
نگين شيمى
ملكان
نمونه دولتي
دختران علی
سمانه آقائى سراسكانرود
هشترود
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
محمدرضا قهرمانى
تبريز
نمونه دولتي
استاد شهریار
على احمدى
تبريز
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
مريم حق شناس
تبريز
نمونه دولتي
فخريه
الهام رضاژاداصل بناب
بناب
تيزهوشان
فرزانگان
مهدى دروگر
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
سنا ديباگر
شبستر
نمونه دولتي
نمونه برهان الدین
پريسا زارعى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
اميرحسين احمدى
تبريز
نمونه دولتي
سعدي
مجتبى ولائى اسكوىى
اسكو
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
عطا فيروزى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
سجاد رفعتى خسروشاهى
خسروشاه
تيزهوشان
استاد شهریار
على ديبايى بناب
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
اميرحسين سيدحسينى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
فرزانه كارگر رشيد نوبر
اسكو
نمونه دولتي
حجاب
على پورصادق
بناب
نمونه دولتي
ولیعصر
عرفان اسدى
ملكان
نمونه دولتي
سیدالشهدا
ساناز محمدشريفى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
على ندايى پور اصل
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
كوثر پورقلى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ريحانه اسمعيل پور ديلمقانى
تبريز
نمونه دولتي
شهید مسافری
مبين اكبرى سوره
تبريز
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
عطا بهادرى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
ميترا ايران زاده
شبستر
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
امير رسولى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
محمدامين خيرى
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
زينب مصباحى
اسكو
نمونه دولتي
حجاب
ليلا عليرضائى
شبستر
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
اميررضا اصغريان اصل
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
محمد امينى قاضى جهانى
تبريز
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
پارسا قاسمى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
اميررضا راضى
شبستر
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
نيما يمينى فر
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
محمد سوارى كوزه كنان
شبستر
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
عارف اكبرى
هشترود
نمونه دولتي
شهید حیدری موسوی
هانيه فرضى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ابوالفضل خيرى
تبريز
نمونه دولتي
مرداني آذر
على منظور
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
فائزه خادم معارف
بناب
تيزهوشان
فرزانگان
سولماز پورحسن
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
على تارى نژاد
اهر
تيزهوشان
علامه حلي
محمد رحمت خواه
ملكان
تيزهوشان
علامه طباطبایی
على موسالو
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
نگين مشفق خوشمهر
بناب
نمونه دولتي
چمران
آيدا رضوان
ملكان
نمونه دولتي
دختران علی
ابوالفضل قنبرزاده
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی هنرستان امام حسین
رامين رجبعلى پور طاهر
تبريز
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
رضا قاسمى
ملكان
تيزهوشان
علامه طباطبایی
محمد حضرتى
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
امير رضا تارى فرخران
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
كيان مسگوچى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سارا وليزاده ايلخچى
اسكو
نمونه دولتي
حجاب
متين اكبرى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
سينا حسين پور
تبريز
نمونه دولتي
مرداني آذر
اميرمهدى دهقان روزى
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مهسا ديانتى
ملكان
نمونه دولتي
دختران علی
اشكان عبدالهى نامى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
رضا سالمى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
ميرعلى شعف قريشى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
آيناز قصابى
كليبر
نمونه دولتي
بتول
رضا اسماعيل پور
مرند
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
على پورسلطان
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
زهرا صباغ شبسترى
شبستر
نمونه دولتي
نمونه برهان الدین
مهدى الهوردى نژاد
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
على قريشى زاده
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
مهدى مژنونى
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
على رضا مستغنى
تبريز
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
مرضيه يزدان پناه قازانچائى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
سماء باقرى آذريان
شبستر
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
على اكبرزاده چينى فروش
تبريز
نمونه دولتي
اکبریه
نيما شهابى غازانى
تبريز
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
هادى روشنى
ملكان
نمونه دولتي
سیدالشهدا
مهلا محمد حسن زاده
گوگان
نمونه دولتي
فرزانگان
ابوالفضل مجاورى مسجد
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی هنرستان امام حسین
آيلين خرسند
شبستر
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
محمدهادى عزيزى
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
على چاوشى
شبستر
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
حسين حسينيان نژاد چرندابى
تبريز
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
زهرا عليزاده
هشترود
نمونه دولتي
مکتب الزهرا
حانيه افقى سيس
شبستر
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
ريتا رسولى
جلفا
نمونه دولتي
نمونه دولتی تلاش
سپيده قربان زاده
كليبر
نمونه دولتي
بتول
آيدين خليل وند
تبريز
نمونه دولتي
خليج فارس
سحر پورمحمدخان بناب
بناب
تيزهوشان
فرزانگان
الهه ستارى شوريده
تبريز
نمونه دولتي
فخريه
مهدى بلندى
تبريز
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
مهدى فردين
مرند
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
رضا توكلى
بناب
نمونه دولتي
ولیعصر
پرى ناز مناف پور
شبستر
نمونه دولتي
نمونه برهان الدین
ميرهادى عطائى
تبريز
نمونه دولتي
مرداني آذر
محمد اشرفى
تبريز
نمونه دولتي
امير المومنين
سارا جوادى
تبريز
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
سينا پاينده اسفهلان
تبريز
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید