عجب شير

عجب شير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


مصطفی زاهدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 16 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :292
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
مصطفی زاهدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 16 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :292
تيزهوشان
علامه حلی
امیر رضا پیرا
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :164
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیر رضا پیرا
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :164
تيزهوشان
علامه حلی
حسین آقاجان زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :162
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
حسین آقاجان زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :162
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل رستمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :134
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
ابوالفضل رستمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :134
تيزهوشان
علامه حلی
پریماه صادقی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :132
نمونه دولتي
نمونه تربيت
پریماه صادقی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :132
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه کاملی فر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :103
نمونه دولتي
نمونه تربيت
حنانه حاجی زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
نمونه تربيت
زینب شهباز
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه تربيت
پارسا میرابی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4295
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
کیمیا کرمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
نمونه تربيت
ابوالفضل سیفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
حسین حسن زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
سحر نورمحمدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه تربيت
طاها قاضی شیراز
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرمحمد سعیدآبادیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرمحمد سعیدآبادیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی
رضا پوربابا
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
علی رشیدی آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
زهرا ترابی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه تربيت
مانی آسمانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
محمدامین سالاریفر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6758
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
مانی آسمانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی
محمدامین سالاریفر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6758
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی
امیررضا کریمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
رضا باذوق
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6632
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
رضا باذوق
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6632
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی
مبین رضوی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
مبین رضوی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی
اسرا مردانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه تربيت
امیرحسین امیری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
سیدهادی سیدیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرحسین امیری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلی
سیدهادی سیدیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلی
مریم اکبرنژاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه تربيت
علیرضا رازی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
علی اشرفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
علیرضا رازی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
حدیث ملک پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه تربيت
فائزه پورمحمد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه تربيت
هادی ملک پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
ستاره پاشائیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه تربيت
فاطمه قلمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه تربيت
ستاره آزادیخواه
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه تربيت
شقایق ثابتی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4534
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه تربيت
علی صدوقی فر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
آرمین نریمانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرحسین نیری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
علی علیزاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرحسین جوانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
ثمین عبداله زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه تربيت
امیرحسین جوانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی جبرائیل زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امین داناپور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
ثمین رشیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه تربيت
امیر فرهنگیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
یاشار نوحه خوان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
فاطمه صوفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه تربيت
رضا شفق
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
مهدی نورانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
محمد صمدزاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
زهرا عمودی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه تربيت
فاطمه عابدی نیا
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 3846
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه تربيت
بهنوش عنبری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه تربيت
علی رخشائی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
الآی چمنی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علی رخشائی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین محمدپور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرحسین پیله ور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
راحله قنبری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه تربيت
میلاد آراسته
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
رضا دیندار
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
زهرا سرمدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه تربيت
حسین کوهی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
امیرحسین گوهری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
نیما حاجی زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
غزاله خلیلی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تربيت
مبینا خیری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تربيت
زهرا بابئی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تربيت
عرشیا جوائزی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
زهرا غریبه
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تربيت
یاشار محمدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
اسماء همتی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه تربيت
هانیه مقنی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه تربيت
آیدین صیادی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا
فاطمه موذن
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه تربيت
نسیم خذائی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه تربيت
مبینا ابری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه تربيت
مائده باقرپور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه تربيت
اسرا طاهری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه تربيت
مهدی مجیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ملاصدرا