جويبار

جويبار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


مقدسه شعبانی محلی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :105
نمونه دولتي
جواد الائمه
سیده فاطمه زهرا میری لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
جواد الائمه
سیده فاطمه زهرا میری لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سیده حنانه مهدی زاده محلی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
جواد الائمه
محمد اقبالیان
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
محمد ولی زاده دونچالی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهید فکوری
محمد ولی زاده دونچالی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه صادقی لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
جواد الائمه
علی تقی زاده گلیردی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
شهید فکوری
سیده زهرا باقری محلی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
جواد الائمه
محمد حسین قربانی کوه خیلی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید فکوری
سجاد اسلامی نسب
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهید فکوری
مجتبی فرزانه جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهید فکوری
مانی قادری جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهید فکوری
مریم دادخواه
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
جواد الائمه
علی اصلانی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهید فکوری