رامسر

رامسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


امیررضا صدریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :134
نمونه دولتي
لاریجانی
امیررضا صدریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :134
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا پوربخشیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :122
نمونه دولتي
امام خمینی
نازنین نعمتیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :122
نمونه دولتي
امام خمینی
زهرا پوربخشیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :122
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین نعمتیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :122
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس شیردل
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
امام خمینی
نرگس شیردل
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان
کسرا مجاوری سماک
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
لاریجانی
سیدمهدی جعفرزاده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
لاریجانی
مهسا مهاجرانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
امام خمینی
مهسا مهاجرانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه شانظربیگی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
امام خمینی
محدثه شانظربیگی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا صوفی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
لاریجانی
پارسا هادی پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
لاریجانی
آریا اسدیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
لاریجانی
زهرا ارشدی پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
امام خمینی
زهرا ارشدی پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش علی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی
سپنتا دوستی گلستان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
امام خمینی
سپنتا دوستی گلستان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سعید آذرهوش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
لاریجانی
عرفان کریمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
لاریجانی
هانیه قاسم نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
امام خمینی
هانیه قاسم نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
وحید غلامرضائی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
لاریجانی
وحید غلامرضائی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد عبدالکریمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
لاریجانی
فاطمه علی زاده زراکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدیس حکیم غیاثی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
امام خمینی
محمدرضا گلباز سورخانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
لاریجانی
غزل کیخائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام خمینی
کوثر حسین پور
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
سبا امین دوستی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
مهتاب خزایی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
سید معید بنی هاشمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
لاریجانی
فروزان مدیرپناه
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
فریما جعفری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
امیررضا سلیمان ساسانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
لاریجانی
سحر یوسفی نسب
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
آیسان نوروزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4297
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
آیسان نوروزی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4297
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمد ابراهیم جنت فریدونی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
لاریجانی
زکیه قربانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام خمینی
سینا محمدصفت
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
لاریجانی
هدیه کیهانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
امام خمینی
امیرحسین پروانه
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
لاریجانی
سیده مه لقا رضوی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
امام خمینی
محدثه سلملیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام خمینی
امیرحسین خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
لاریجانی
مهنا ابوالقاسمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام خمینی
آیلین صحرانورد لاقانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
محمدحجت حدادی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
لاریجانی
سجاد سیار
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
لاریجانی
محمداسماعیل حداد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
لاریجانی
سیدمجید سیدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
لاریجانی
جواد عسکرزاده بلترک
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
لاریجانی
سپهر رضی کاظمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
لاریجانی
علی علی شاهی قمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
لاریجانی
محسن کردطاهر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 3865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
لاریجانی
علی گوهررستمی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 3947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
لاریجانی
تینا پورنیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی