تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


پارمیس اقبالی کوهساره
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :206
نمونه دولتي
امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
پارمیس اقبالی کوهساره
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :206
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه ساجدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :200
نمونه دولتي
رشد منطقه 16
فاطمه ساجدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :200
تيزهوشان
فرزانگان 5
متین خلفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :198
نمونه دولتي
امام مهدي (عج) - منطقه 5
متین خلفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :198
تيزهوشان
علامه حلی 4
هلنا هوشیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :186
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
هلنا هوشیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :186
تيزهوشان
فرزانگان 4
زهرا صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :178
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
زهرا صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :178
تيزهوشان
فرزانگان 4
صبا قربانی فرد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :176
نمونه دولتي
امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
هستی بیدار بخت
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :176
نمونه دولتي
1 فراست - منطقه
هستی بیدار بخت
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :176
تيزهوشان
فرزانگان 3
صبا قربانی فرد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :176
تيزهوشان
فرزانگان 2
ملیکا عیسی وندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :174
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
ملیکا عیسی وندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :174
تيزهوشان
فرزانگان 7
حسنا شاه حیدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :166
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
حسنا شاه حیدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :166
تيزهوشان
فرزانگان 1
موژان معینیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :162
نمونه دولتي
فرزانگان - منطقه 2
موژان معینیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :162
تيزهوشان
فرزانگان 7
هلیا صفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :160
نمونه دولتي
امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
هلیا صفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :160
تيزهوشان
فرزانگان 4
محدثه حبیب زاده شلمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :154
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
محدثه حبیب زاده شلمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :154
تيزهوشان
فرزانگان 3
پور چیستا سعادت مبارکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :144
نمونه دولتي
الزهرا(س)
مبینا نجم صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :142
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
مهدی کلانتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :142
نمونه دولتي
جاويدان - منطقه 6
امین بادفیروز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6956
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :142
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
مبینا نجم صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :142
تيزهوشان
فرزانگان 4
مهدی کلانتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :142
تيزهوشان
علامه حلی 4
امین بادفیروز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6956
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :142
تيزهوشان
علامه حلی 2
نازنین زهرا سیار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :134
نمونه دولتي
فرزانگان - منطقه 2
سارا حمیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :134
نمونه دولتي
علامه حلي - منطقه 13
نازنین زهرا سیار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :134
تيزهوشان
فرزانگان 1
نازنین سعادتی طرنابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :132
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
نازنین سعادتی طرنابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :132
تيزهوشان
فرزانگان 4
اشکان نجد مظهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :130
نمونه دولتي
امام موسي صدر - منطقه 1
اشکان نجد مظهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :130
تيزهوشان
علامه حلی 3
فائزه زمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :128
نمونه دولتي
فرزانگان - منطقه 2
فائزه زمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :128
تيزهوشان
فرزانگان 1
یکتا قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :126
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
یکتا قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :126
تيزهوشان
فرزانگان 2
علیرضا محبی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :121
تيزهوشان
علامه حلی 10
مانیا سرتیپی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :120
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :116
نمونه دولتي
دکتر حسابي - منطقه 14
مهدی عربیون
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :116
نمونه دولتي
جاويدان - منطقه 6
فاطمه علی پور سالستانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :116
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
سپیده رسولی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :116
تيزهوشان
فرزانگان 8
محمد احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :116
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی عربیون
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :116
تيزهوشان
علامه حلی 4
فاطمه علی پور سالستانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :116
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فائزه شمس الدینی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :112
نمونه دولتي
عترت - منطقه 9
فائزه شمس الدینی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :112
تيزهوشان
فرزانگان 7
صدف جهانشاهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :108
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
رامتین شمشکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :108
نمونه دولتي
دکتر حسابي - منطقه 14
فاطمه خواجه وندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :108
نمونه دولتي
14 مطهره - منطقه
فاطمه خواجه وندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :108
تيزهوشان
فرزانگان 4
هستی سردیک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :106
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
روژان ملکی برکچای
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :106
نمونه دولتي
1 فراست - منطقه
سیده فاطمه صادق زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :104
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
سیده فاطمه صادق زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :104
تيزهوشان
فرزانگان 6
مهسا طاطاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :102
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
ریحانه ابراهیمی آذر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :102
نمونه دولتي
هنرستان علامه جعفری منطقه 5
سیدامیرعلی یاسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :100
نمونه دولتي
ماندگار البرز
عرفان تیموری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :100
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
فاطمه کیا مرادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان 7
عرفان تیموری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :100
تيزهوشان
علامه حلی 1
امیر شایان مقدسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :94
نمونه دولتي
ابوعلي سينا - منطقه 4
محمد رضا پیرهادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6821
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :94
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمد رضا پیرهادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6821
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :94
تيزهوشان
علامه حلی 2
امیر شایان مقدسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :94
تيزهوشان
علامه حلی 10
زینب سلیمانی آهویی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :93
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
آوا ملاجعفر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :93
تيزهوشان
فرزانگان 1
ملینا کلانتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
فرزانگان - منطقه 2
محمدرضا رضائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمدجواد انصاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمدحسین تیموری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
مهیار سیاهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
16فرهنگ - منطقه
فاطمه محسنی لفمجانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان 6
مهیار سیاهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمدجواد انصاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
علامه حلی 8
محمدحسین تیموری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمدرضا رضائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
علامه حلی 1
ملینا کلانتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان 6
فاطمه غلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :91
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
دانیال تاجیک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمدرضا رحمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
علی افشار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
دانیال تاجیک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
علامه حلی 2
علی افشار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
علامه حلی 8
محمدرضا رحمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
علامه حلی 7
ایلین خیری دونیقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
1 فراست - منطقه
امیررضا قربانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
هانیه عبدی هوجقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :88
نمونه دولتي
فدک - منطقه 18
محمد امین فدائی یامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :88
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمدرضا ستوده ادیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :88
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
علی محمد صالحی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
علامه حلی 7
محمد امین فدائی یامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
علامه حلی 7
محمدرضا ستوده ادیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
علامه حلی 8
هانیه عبدی هوجقان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان 5
اناهیتا زهره بندیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
ابراهیم شاپوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
ابوعلي سينا - منطقه 4
امید درزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
یوسف یارعلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6975
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
نیلوفر خادمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان 4
امید درزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
علامه حلی 7
یوسف یارعلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6975
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
علامه حلی 2
نیلوفر خادمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
نگار میرزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
سینا کربلایی حسنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
هنرستان فلسطین
ملیکا اسدالهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
الزهرا(س)
فاطمه سادات میرنجفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
الهه ناصری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
امیرمحمد بورچی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمدحسین اکبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
امیرمحمد بورچی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمدحسین اکبری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
علامه حلی 7
الهه ناصری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
فرزانگان 3
آرمیتا کاوه مهربانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
علامه حلي - منطقه 13
مریم عروج نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
الزهرا(س)
پرهام امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
ماندگار البرز
شهرزاد اینانلو گنجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
1 فراست - منطقه
عرشیا سیل سپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
علی محمدی
ابوالفضل بهر آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
ابوالفضل بهر آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
علامه حلی 2
عرشیا سیل سپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
علامه حلی 4
ریحانه فتاحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
الزهرا(س)
کیانا ولایتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
محمدرضا دباغ صادقی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
ماندگار البرز
حدیث ربانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
10 مکتب الاحرار - منطقه
ایلیا پیامی کرگان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
امیر مهدی مومنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
هلیا نیکومنش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان 3
ریحانه فتاحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان 6
امیر مهدی مومنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
علامه حلی 2
ایلیا پیامی کرگان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
علامه حلی 8
محمدرضا دباغ صادقی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
علامه حلی 8
محمد حسن محمودیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن - منطقه 7
عرفان همتی باغبانانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
نواب صفوي - منطقه 12
مهدی ونکی فراهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
امیرعباس ماشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمد علی اوسط
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
آریا زریاب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلی 4
امیرعباس ماشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلی 4
محمد علی اوسط
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلی 7
مهدی ونکی فراهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
علامه حلی 10
سیما ستاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد امین عابدینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
هادی محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمد صالحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی 1
محمد امین عابدینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی 1
هادی محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی 2
مهلا شهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
14 مطهره - منطقه
مبینا فرضی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
10 مکتب الاحرار - منطقه
امید خدایی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4047
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
امام صادق (ع) - منطقه 12
ملیکا مهماندوست
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
علامه حلي - منطقه 13