ايلخچي

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی ايلخچي سال 98


مبینا رحمانی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
هلیا بهرامی
ششم دبستان - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
ندا خیری
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
حجاب
مجتبی لطیفی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
المهدی اسکو
ملیتا آقا محمدی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
صبا کاشانی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حجاب
عرفان رحمت زاده
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
المهدی اسکو
ملینا باقی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حجاب
مجتبی نوروزی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مبینا مددی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حجاب
هستی صفری آذر
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
رضا احمدی نژاد
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مهدی یاوری
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
المهدی اسکو
زهرا جابری
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
حجاب
ارمیا حسنی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2