تنكابن

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی تنكابن سال 98


امیررضا ساجدی حسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین دادخواه
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عرفان حسنی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
شهیدبهشتی
کیان دلیلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
شهید بهشتی
پرند احمدیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
امام خمینی
مبین بحری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
شهید بهشتی
سعید گلیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارسا شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
نازگل تقوی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
امام خمینی
محمد ژیان فر
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مبینا پورمهربان چروده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر رحمان زاده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهید بهشتی
ستار لهراسبی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرشیدا دادخواه
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6573
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
ارسطو خصالی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد گلین شریف دینی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ثنا علی آبادی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مرادپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
معراج
عمادرضا شکرزاده قاسم آباد
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی
تبسم حامدی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
امام خمینی
پویان ملاحسینی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6745
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
متین اکبرکمالی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6938
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
دینا شکوری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
پریا جمالزاده
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش رضائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام حاتمیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مهدی محمدی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا محمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
بردیا مجیدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدبهشتی
غزل جوربندی ثانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
پریا عطائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
معراج
آراد ریاحی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی
همتا پورعینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
عسل نعمتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
نیکتا خانیانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نوید خلیل زاده مقدم
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پرهام شعبانی ورکی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارسا مومنی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی آقاجانی لزرجانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا ساعدی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علیرضا عباس قربانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا کلارستاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فاطمه خادمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی جوهی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مهرشاد کاظمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین مهرابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
محمدعلی حیدری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین خوشنودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سهیل کیاحسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا چالکش عیسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مهیار حسن مشائی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آرین سامانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیسا خرم دوست
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
مرتضی رمضان زاده لسبویی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرمین احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عرفان خانجانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مرصاد دریایی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیدعرفان نجبائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیده پرنیا ساداتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا یحیایی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
محمدجواد عبداله پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیده مریم ملکوتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
محمدناصر صالحی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیدامیرحسین وهابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
حورا مقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا حسین بیگی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
سینا منصوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
اسماعیل نجفی دیلمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
ماهان بشیری نهنجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
محمدمهدی کیا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
بهراد موسی بیگی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه یحیائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا نصیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام خمینی
پارسا خلعتبری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نوید بهنودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین کلائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عسل تلیکانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام خمینی
حمیدرضا نقی پور
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حنانه سادات ریاضی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سمائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
آی ناز آصفی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
معراج
علی رحمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فرشته یوسفی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی اسمعیلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا سلطانمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
صدف پاست
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
معراج
هلیا همتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
میشا خبازیزدیها
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
معراج
مریم مجدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
معراج
ابوالفضل بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
علی دوستی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مریم عزیزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
امام خمینی
اوژن مشهدی اقا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرش قاسمی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسین بحری
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارمین خسروی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
لعیا سام خانیانی
ششم دبستان - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان ساحلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
علی زارع
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فرزام منتقمی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
خاتم الانبیا