شيروان

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شيروان سال 98


ولی الله کیوان خیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
امیررضا سعادتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
علی محمد نادری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
یگانه رنجبر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان 2
ندا مرادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهدی عباس زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
زینب غلامعلی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهلا بخشی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 2
حسین قوی اندام
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
مهدی شاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
رضا جاویدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
جواد حاجی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
عمران اولیائی بلقان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
زینب خاکسار توده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مهرناز خردمند
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
محدجواد مراتی سنگلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
سحر حاجی زاده
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
آرش حاتمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
فاطمه سادات احمدی کلاته میرزا
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
علی محمدی نسب
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
محمد رضائی مقدم رشوانلو
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
امیرعلی زراعتکار فاروجی
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
نصیبه برزویان
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1
رضا طالب زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
امیرمحمد قویدل
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
امیر صفرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
فاطمه شعبانی
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهراوه حیدری
ششم دبستان - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 1
سعید حقیقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی 2