بدره

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی بدره سال 98


حسین آگاهی
نهم - بدره
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
شهید بهشتی
تارا کاظمی
ششم دبستان - بدره
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
قبولی نداشتیم