مشكين شهر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی مشكين شهر سال 98


زهرا ذوالفقاری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا طالبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
امیرکبیر
حدیث ولی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
بهاران
محمدرضا عنبری
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
امیرکبیر
سیده زهرا موسوی میرک
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
محسن گلدوست گیکلو
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
امیرکبیر
آرزو مهدی زاده خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا فتح اللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عطایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سحر فصیح
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6646
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
نسیم حاجی نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا پورعلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ارشیا رسول خانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
امیرکبیر
امیرحسین منافی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی محرمی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سامان حسین نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
امیرکبیر
بیتا ستار
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
شهاب عباس زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علیرضا امیرپور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین کوهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
امیرکبیر
محدثه مرادی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهاران
حدیث نباتی پور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ساناز درگاهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهاران
محسن همت خورشید آبادی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
امیرکبیر
فائزه رحیمی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهاران
سمیرا حسین پور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهاران
مهدی طباطبایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آیدین حسین نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
الینا محمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سهند مولایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهاران
لیلا فتح اله زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهاران
عذرا قارداشی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا عباس زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصادق مظلومی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
امیرکبیر
صدرا صابری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مریم شهبازی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
رضا سلیمانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آرین روشنی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آنیتا سیدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی نخستین احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
امیرکبیر
محمدرضا رضازاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
امیرکبیر
اسرا بنی هاشم
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا برمچ
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
سویل شکاری میرک
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان