خلخال

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی خلخال سال 98


معصومه اسدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
فریما مولایی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
هاتف نوری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ثنا روشندهی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
لیلا کشاورز
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
سید محمد رضا اعلایی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمد امین محمدی اسمرود
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
زهرا صحبتی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجعفر جعفرقلی پور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدعلی رحمانزاده
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ایسان وثوقی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهره اسماعیل نیا
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
هادی بهروزی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
یاشار کریم پور
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
طاها ندیری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سیدسپهر نظیری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیررضا بحری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سپهر بناپورغفاری
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
زینب میرزایی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسن پورصالحی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین عبدی
نهم - خلخال
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان