يزد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی يزد سال 98


مهسا عسکری مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :102
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
فاطمه گلشن تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان
مریم علی چی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :87
تيزهوشان
فرزانگان
الهام خانی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
زینب سلطانی گردفرامرز
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
محمدصادق رئیسی جزصالح
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
درخشنده صراف
سیدمحمدطاها میرباقری فیروزاباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7249
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
شهید صدوقی
زهرا رضازاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه حضرت ثامن الائمه
محمد حسین دایا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
امیر علی گل زار گردفرامرزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
فاطمه سربی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 2
سید متین مرتضوی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6373
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
علی روستایی فیروزآباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید صدوقی
فاطمه غیلیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
نیما احمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهید صدوقی
نرجس پارساییان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
محمدامین صوابیه
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید صدوقی
احمدرضا ضیائی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید صدوقی
مجتبی زارع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
درخشنده صراف
امیرمحمد عفت فخرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
میلاد حسین زاده همدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
درخشنده صراف
دلارام دانشور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
مهتاب سعیدی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
امیر حسین میرزاپور فارسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
درخشنده صراف
ابوالفضل جوادیان زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
ابوالفضل خدایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7017
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید صدوقی
فاطمه جعفری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
عرفان فلاحتی مروست
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید صدوقی
سیدصدرا موسوی دومناری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
تارا استادان صفار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه حضرت ثامن الائمه
ابوالفضل اشرف زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6641
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شهید صدوقی
ایلیا هادی زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید صدوقی
مهسا مشیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمد فاطمی فر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
سیدآرمان ابریشم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
الهه پناه علی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
سیدسبحان صابری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
درخشنده صراف
فاطمه خوانین زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
محمد کاظمی بفروئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
سامان وزیری یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
درخشنده صراف
امیرعلی زاده دهقان تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
محمد ملک زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
امیدرضا صادقی گوغری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید صدوقی
شادناز شمس
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
پریسا تقی پور بیوکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
علی گلشن تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
پویا مرادی عجمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
آرش حسن شاهی راویز
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7181
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
علی زاده محمداولیایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
نیلوفر بهزاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن بهزاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه میرشمسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دهقان پور فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه رونق
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان 2
آرمان وحدتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7546
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید صدوقی
حسین معصومی شهربابک
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6759
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید صدوقی
ارسلان نبی زاده شهربابک
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6889
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید صدوقی
آتنا جعفری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
شروین آقاشریعتمداری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
آرش جوادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6721
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید صدوقی
ارین امیری فر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
سیدمحمدجواد موسوی هفتادر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
یاسمن مدعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
مطهره طاهرنژاد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
کیمیا دانائی فر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه فلاح تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
محمدحسین ملک صبا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید صدوقی
نازنین فلاح تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
مبینا حرازی زاده یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
نجمه پورعبدالهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
فاطمه محمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت معصومه(س) بافق
هستی مدعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
مهدی گلچینان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محبوبه میدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
یاسمن فلاح تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
علی زاهدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6730
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید صدوقی
آنیتا دبستانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
نادیا نواب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
عارفه چاکری یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا زارعیان علی آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
عارفه فلاح تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
نازنین بیک
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه اسدی زارچ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
بهاره وفاداری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
راضیه شیشه بری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
امیرمحمد شطرنجی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
پویا جعفری نجف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید صدوقی
علی عامری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید صدوقی
ابوالفضل نظری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
درخشنده صراف
سیدرضا دنیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
رکسانا اسدی زارچ
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه میدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
پرنیان دهقان مروست
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
فاطمه فرقانی اله آبانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
زینب قانع عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
نگار نشابوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
عرفان دشتی رحمت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
درخشنده صراف
سینا رحیمی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محسن زارع شوازی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
علی شیخیان مجومردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
علی بودی منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمدحسین جعفری نعیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محسن جعفرزاده تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
سیدصالح آیت اللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
عرفان حبیبی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
زهرا السادات حسینی مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا دشتکیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 2
زهرا مسعودی همت آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
عسل شکوهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
سحر ایزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
ملیکا نعمت اللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
مهسا سلطانی گردفرامرزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه رادمنش
محمدحسن جلالی علی آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
محمدعرفان دهقانی تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6589
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدسبحان ابوئی مهریزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
درخشنده صراف
زهرا زارع زردینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
مینا مراحمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
یاسمن ذوالفقاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
سیدمجتبی میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
علیرضا فلاح زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهید صدوقی
امیرحسین ادریسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
مهلا توکلیان اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
محمدمهدی زارع پور احمدآباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
درخشنده صراف
کیان کوچک زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
درخشنده صراف
پرهام گل محمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
حامد بی شمار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
عماد جلیلیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
امیررضا رضایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6743
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
صدرا مصفائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
بیتا بابا احمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
هستی آقازاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
رویا کمالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
علیرضا سفید
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
محمد حاتمی مجومردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید صدوقی
فرناز فلاح
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
آیلین رجبی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
مجتبی کارگردهنودشتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید صدوقی
نازنین السادات حکیمی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
حکیمزاده فرزانگان
عارف زارع احمدآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
عمید مرآت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدمعین فتوحی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
درخشنده صراف
سیدابوالفضل ابطحی مهرجردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
فربد بهشاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
درخشنده صراف
مبینا جعفرزاده تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7349
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
محمدایلیا موحدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7371
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید صدوقی
مهداد مهرنیا
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدمهدی علیزاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
محمدمجید جعفری ندوشن
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
غزل رحمتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امین قلی پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
درخشنده صراف
علی اسدی پور اناری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
امیرمحمد وجدانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
درخشنده صراف
محمد صادقیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
امیرمحمد سعادت پور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محمدفاضل شریفی اردانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
محمد جعفرپور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
درخشنده صراف