الشتر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی الشتر سال 98


محمد سیاهپوش
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
فرشید حسنوند
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
سینا حسنوند
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
پژمان مرادجانی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
مهدی کیانی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
یاسمن نظری
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین یوسف وند
ششم دبستان - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
خرم آباد شهید بهشتی
امیر حسین رضائی مهر
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
داوود زینی حسنوند
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
علیرضا بدری فر
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر محمد امیدی شکری
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امید رضا ذکایی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
محدثه فرج الهی
ششم دبستان - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
علی رضا گل کرمی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا چگنی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
مجتبی سلیمانی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
محمد مهدی امیری
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
محمد رضا ابراهیمی نژاد
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
احمد رضا امیری
ششم دبستان - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
خرم آباد شهید بهشتی
مسلم نعمتی
نهم - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی