حويق

حويق - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


آیناز سلمانی چوبر
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
فرندخت
رقیه حسن پور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
فرندخت
ملینا بی نیاز
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین ساکتی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
میرزاکوچک
آرین ریحانی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شهید مرحبا
رامتین مجیدی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مرحبا
سبحان جمشیدی نصرت آباد
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک
فاطمه هادی زاده
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فرندخت