كلاچاي

كلاچاي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سیده ماجده طاهری
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا جعفری قاضی چاکی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا شفیعی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا امیری
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی