آستانه اشرفيه

آستانه اشرفيه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نیوشا آقا بیگی
نهم - آستانه اشرفيه
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
درفام صابر همیشگی
نهم - آستانه اشرفيه
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا