صومعه سرا

صومعه سرا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مبینا نظری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
علی حاتمی فرد
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مهدیس اشهدی صومعه سرائی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
علی اصلاحی تطفی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
نگین شاملی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
نگار شاملی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سایه فرجی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سپاسه بلالائی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان