رضوانشهر

رضوانشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مائده احمدی معراجین
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
شرف
ماهان رستم پور ارده جان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
میرزاکوچک
عمید انصاری ارده جانی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
شرف
آرین پوررشید
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شرف
هستی عباسی رودکناری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان جولانی دشت میان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 3738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شرف
رومینا بیگی پارگامی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شرف
نورا فرج پور دشت میان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آرین نصیری لتوم
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
شرف
زهرا فتاحی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان