آستارا

آستارا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


معصومه نیکفام
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعباس موسوی مقدم
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
شهید مرحبا
حنانه عاطفی هنزنی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
فرندخت
آیسن داداش زاده اصل
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
سویل سفیدگر حسینی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
دیبا معاشکار
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بابائی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فرندخت
مبینا فرضی پور
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فرندخت
زهرا صبوری آبکنار
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فرندخت