لنگرود

لنگرود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدرضا صابریان لنگرودی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :101
تيزهوشان
شهید بهشتی
آریا دهبان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
صبا اخوان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
عادل نوربخش
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
فرزین نوائیان
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
سیده ستاره موسوی فر
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیر بهره بر
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
ایلیا ابراهیم پور کومله
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
هلیا رمضانی املشی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
متین عبدالعلی زاده خسرویه
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
امیر پوررجبی
نهم - لنگرود
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی