فومن

فومن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امین جعفری نصیرمحله
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 6987
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :136
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
محدثه عضدی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
رضا اسلام پناه
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
محمدرضا محمدی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
امام جعفر صادق(ع)
مهسا جوانمرد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه منصوری
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سید علی نبوتی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
امام جعفر صادق(ع)
معصومه پالاش
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
ماهان بهجتیان
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
امام جعفر صادق(ع)
پرنیا پورشهرگرد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)