لاهيجان

لاهيجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سپهر صفائی بیجانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :93
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
محمدجواد حسین نژاد اکبرآباد
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
سوزان کردپور هنده خاله
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
امیررضا برازنده طلوعی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
امیرارسلان ابراهیم پورسلیمی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
مهدیه انوشا
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
مهسا قاسمی بالانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
امیررضا تاج گردون
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
آرین جعفری مقدم
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
فاطمه ایاز لیالمانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
یاسین نظری
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
فاطمه فلاح خوش قلب
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
طیبه یعقوبی بازکیایی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
فاطمه قربانی سرچشمه
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
امیرمحمد رضاپور
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
مائده نیک فر لیالستانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
نیوشا قلی پور سلیمی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
سیده تینا صلواتیان
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
امیرحسین پورمحمد
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
سعید سلطان پور اردکانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
فاطمه فقیه شجاعی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
زهرا نوروزی تاجانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
صالح وردست
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
مهراد صابر بازکیاگورابی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
فاطمه احمدزاده حکیمی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس سلیمانی امیری
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
عسل اسماعیلی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
امیررضا جنانی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
عبداله عیسی پور
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
فاطمه خلیلی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
روژینا پورقلیچ
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
آرمین شمسی سوسهاب
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
یاسین صفرپور بازکیایی
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
دارالفنون شهید بهشتی
محمدسام داودزاده
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
شادی فلاح
نهم - لاهيجان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا