رشت

رشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمدامین فیضی مهدیخان محله
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6728
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
صدف پوراسماعیلی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
اردشیری
راستین مقدم منیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
پیمان رضائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
ابوالفضل قوتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
ریحانه یوسفیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
اردشیری
ملیکا ریحانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
اردشیری
آتنا بی پروا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه سعادتلو
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
اردشیری
الهه جمشاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
اردشیری
فاطمه نظری نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
اردشیری
مبینا علی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق بیدار لرد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مهتا نعمت پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
کیانا السادات باقری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
اردشیری
پوریا دروگرخواچکینی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مائده پورصفر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
سیده لیلی شفیقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
محمدجواد حسن پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
احسان امین بارکوسرائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
محمدمهدی ششتری رودپیشی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
فاطمه رئیس فرشید
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
مرتضی نورمحمدبرندق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
آیدا فخر رحیمیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شفارودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه شفارودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
دیبا پرتوی راد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
بیتا رفیع زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی بیتا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
دینا حبیب پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اردشیری
زینب ثقتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اردشیری
یاسمن عمو
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
اشکان رازقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
امیرحسین رستم نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
ستایش بزرگ
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
غزل محمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
باران سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اردشیری
زهرا صفری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
علی شب دار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
زهرا محمدی آزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اردشیری
مرجان جهانگیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ماهک شریفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سینا غلامی شیرکوهی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
امیررضا طاهری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
نرگس پورکریمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زینب حقی فشکچه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه احمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل نصیبی باطنی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
سیدعلی حسینی پشت سرائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
کیانا آقایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اردشیری
گیلدا قربانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اردشیری
امیرپویا پورقاسم
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
محمدحسین حسین زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
روزبه عزیزی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
علیرضا گلشن محمودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
تابان داسی سنگاچینی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نورا احمدی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مریم رضائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ساینا ابراهیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه نظری پیربازاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
زهیر امراله زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
الین رستاخیز
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اردشیری
روژان نعمتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
سهند الیت ملکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
فائزه پورمحمد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اردشیری
مبینا رضویان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اردشیری
تینا طاهری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی انوارالعلوم
آیلار غفاری جهانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
فاطمه نریمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
معصومه ناطقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
منیره محمودیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا نوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه سهیلی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
آریانا بابایی لاکه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت