خسروشاه

خسروشاه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مریم ایمانی فر
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
مهدیه الفت خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
محمد سعیدی نیا
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مهدی مجید زاده
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
مهدی خادم ینگی کند
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
المهدی اسکو
کیا ملک زاده خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
استاد شهریار
فرزانه احمدان
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
حجاب
کیان ملک زاده خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
استاد شهریار
مائده زراعتی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
علی طالاری باقری حق
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
استاد شهريار