آذرشهر

آذرشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


احد ترکمانی قشلاقی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :135
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
هادی نایبی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :127
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
شادی نایبی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :124
نمونه دولتي
فرزانگان
فرناز میرزاآقازاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :99
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
مهدی محمدیان نوید
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :97
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا ولی زاده ستوبادی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
محمد رجائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :94
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مسعود حمداللهی قاضی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :87
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
احسان عبدالهی پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سیدعرفان نبوی دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
علی رستم زاده کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :84
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
ابوالفضل بالا زاده قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسین کریمیان نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد مرآت شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سولماز خلیل زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
علی محمد تیموری خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
صدف صمدیان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
نمونه دولتي
فرزانگان
ابوالفضل خدامی خانمیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
لیلا تقی زاده شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
فرزانگان
سمیه جبارنژاد شرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
علی عیوضی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
آیدین احمدنژاد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
ابوالفضل شهبازی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سعید اقامی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
شیوا حاجی علیزاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
فرزانگان
محیا ساعدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
فرزانگان
علی اکبر بادی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مریم رزاقی قرمزگلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
فرزانگان
آرمان پورمحمدقاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مریم دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
فرزانگان
میلاد برزگری مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سینا ملاقاسمی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سما عابدینی فرشی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی حسنی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حانیه غفاری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
فرزانگان
پرستو بگ بابایی تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان
نگین افساء
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان
علیرضا اصغری قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدرضا یاسمی فر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیررضا سروری گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدرضا حسینی فرد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
یلدا خدائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
پارسا سیاهی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
ابوالفضل قلی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی امری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیررضا قربانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسان سبزچی اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
امیر حسین زاده نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
نگار صفرپور کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
مهدی ملا ابراهیمی دستجردی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد محمدی قرمزگلی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
برهان رمضانی گاوگانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهران رحمن زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسن نصیری شیرامین
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سینا عبدالله زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی