شبستر

شبستر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


همتا ارونقی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
حسنا درخشانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
فاطمه خلیلیان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
زهرا قلی زاده مقدم قره تپه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه برهان الدین
عرفان ریاضی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
علی مرادآبادی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
شاهد آقامحمدزاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مهسا شاه محمدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
سینا قاضی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
سارا قاسم زاده شوطی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
آیلین مشکینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
میرپوریا موسوی سرکندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
طاها همرنگ
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
امیرحسین شیری سیس
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
فراز پیرمحمدی علیشاه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
علیرضا معجز
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
مبین حاج سلمانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
مریم شکاریان علیشاه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
علیرضا زرافشان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
مصطفی نجاتی شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
آذین آل علی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
آیدین محمدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
اولدوز ریاضی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
مبین امجدی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
مهدی زمانی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
زهرا علی حسینی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
شادی مقدمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
رقیه کرباسی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
رضا خداپرست اول
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
اسماعیل دست گشاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
علی دیلمقانی خامنه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
حسین سرافراز
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 6582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
فاطمه فاخری وایقان
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
رضا اقدم کوه کمر
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
ارشیا اشجعی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
امین خداپرست
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
امیرحسین مظلوم پرست
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
ریحانه کامیاب
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
مائده رحمان پور
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
امیرحسین ناصری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
علیرضا انصاری شندی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
امیر ابوالقاسمی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
علی نوشادی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 3953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
حسام ناصری
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
کوثر مطلب زاده
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
امیرحسین نوروزی اقدم
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی
زهرا طایفه ی حاجی آبالو
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
حسن سیفی اردهائی
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
تیزهوشان علامه مجلسی
فواد نگهبان خامنه
نهم - شبستر
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه حیدرعلی شفائی