ملكان

ملكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نیما غلامی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :135
نمونه دولتي
ولیعصر
علی حاجی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :101
تيزهوشان
علامه طباطبایی
مهسا ایمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
دختران علی
پویا ساعد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
ولیعصر
یلدا حبیبی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
دختران علی
عسل نور نعمت ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
دختران علی
کوثر سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
دختران علی
زینب دوستی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
سعید ادهمی آروق
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
شهید نظیری
مهدیه نوری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
دختران علی
امیرحسین اکبری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
شهید نظیری
ندا سیفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
مریم عابدی آقمنار
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
دختران علی
مریم سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
دختران علی
مهسا سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
دختران علی
سجاد آقازاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
شهید نظیری
مینا ارجمندی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
حسام نورزیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
شهید نظیری
یگانه دوستی میدانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
دختران علی
هستی محمدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
دختران علی
آیناز اکبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
دختران علی
محمدرضا نبی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید نظیری
امیرحسین تقوی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه طباطبایی
سنا اوجاقپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رضا لطفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید نظیری
فاطمه طباخ
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صادقیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دختران علی
حسین رضوانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه طباطبایی
زهرا مقدم
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دختران علی
محدثه باقرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دختران علی
زهرا حمزه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین اسلامی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهید نظیری