اهر

اهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


آیدا تنهائی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
توحید
محمد آزادی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلي
معصومه باباپور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
سودا عطافر
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
توحید
پارلا موسوی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
ثمین اکبرزاده اهری
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
توحید
پریا باقرپورجدی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
توحید
زهرا امیرخانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
توحید
ریحانه حسن‌پور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سالار چوپانی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
نادیا فتحی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
الهه اسلام‌نژاد
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
کیانا کریمی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
توحید
آرزو رنجبران
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
توحید