بناب

بناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


هادی نباتیان قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :109
تيزهوشان
علامه طباطبایی
امیرحسین افشارزاده خوشه مهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :88
نمونه دولتي
ولیعصر
آیسان آذرنیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
نمونه چمران
الهه نقی مقدم پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه چمران
محمد کریمی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
ولیعصر
پویا قصابی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
ولیعصر
امیررضا معماری بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
ولیعصر
علی ماهری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
علامه طباطبایی
لیلا رضازاده چوبقلو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه چمران
آرمین خضوعی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
ولیعصر
سینا قربانی خلیلوند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
ولیعصر
مبینا صمدیان بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه چمران
سحر جلیلی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه چمران
حامد عبادی حاجی حسن خالصه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
علامه طباطبایی
فاطمه عباسیان آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین تارویردی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه طباطبایی
حافظ امیرفرهنگی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه طباطبایی
آیناز صفری شاطری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه چمران
ندا اسماعیل زاده زاوشتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیرحسین الهویردیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
ولیعصر
رقیه قهرمانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه چمران
اشکان عینی بهنق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه طباطبایی
سیدرضا خاتم زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه طباطبایی
محمد قهرمانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرحسین جمشیدی قره چپق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه طباطبایی
مبین نکو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه طباطبایی
مهسا سرمست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه چمران
علی شهسوارنژند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر
زهرا داداشی خاص
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه چمران
محدثه مولائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه چمران
کوثر میرزائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
فائزه یوسفی نژاد عطاری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا ملکی ساعی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
الینا خلیلیان بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیرحسین اسهرلوس
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر
سالار شیخ عباسی ممقانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر
عبداله اسماعیل زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر
سارا داننده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز محجوبی بهمن
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیدرضا خدایار
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبایی
پریا گلمحمدی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه چمران
محموده اشرفی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
ثمین معشوقی تازه کند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
سارا نوعدوست
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
زهرا کدخدا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه چمران
مهدی محمدی خلیلوند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ولیعصر
امیرحسین متقی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ولیعصر
هدیه فاروقی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
معصومه رضانژاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه چمران
سینا ساعد رحیم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
ولیعصر
ملیسا اسدالهیان بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه چمران
امیر حسین هاشمیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ولیعصر
نبی محمد نقی بخش
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
ولیعصر
ساناز سیفی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه چمران
حسین احمدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
ولیعصر
نسیم عباس پوررحمتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه چمران
مریم پاشائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6162
 
تيزهوشان
فرزانگان
اسراء جباری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
نمونه چمران
مهیا جباری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
نمونه چمران