ميانه

ميانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ائلشن درهمجانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :125
نمونه دولتي
شهید باکری
عرشیا ضربی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :109
نمونه دولتي
شهید باکری
علی ملایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :108
تيزهوشان
علامه امینی
رضا شکرزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
شهید باکری
رقیه قدیری پروچ
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
سینا محمد نژاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
شهید باکری
علیرضا سلطانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
علامه امینی
نسترن پاشائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
حکمت
علی کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
شهید باکری
رسا نجفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
شهید باکری
نسترن رضایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
حکمت
مهسا کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی بدلی آوینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه امینی
نگین نقی لوی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
حکمت
فاطمه میرزایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
حکمت
زینب عراقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
حکمت
امیر حسین اللهویردیلو ترکی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهید باکری
مهرشاد علیمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
شهید باکری
محمد غفاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
شهید باکری
زینب داداشی گورجق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
حکمت
نیما سید خلخالی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شهید باکری
متین شکوری بیرون
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه امینی
متین شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه امینی
آرمیتا مکفی دیبا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
حکمت
علی سلطانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه امینی
زهرا ولیلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
حکمت
رقیه تقوی کهق
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
حکمت
مهدیه سلطانپور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حکمت
زهرا احسانی باغبانان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مریم قره بخشی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حکمت
پویا جباری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهید باکری
امیرحسین زمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهید باکری
امیررضا رحمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه امینی
فاطمه جلیلی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سارا شقاقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حکمت
آرمین شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه امینی
ثنا علیخانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حکمت
نسیم میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حکمت
رسا قاسم خانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه امینی
الهه ملکی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
زهرا بهدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
ثنا بهدری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
محدثه قربانی کهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
ساغر جوادی فرد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
مبینا مسعودی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آنا هیتا شه نهاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حکمت
صفا قرشی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه امینی
امیر حسین محمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه امینی
آیلار جعفری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حکمت
امیر محمد مرادی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید باکری
صدرا واعظی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
ارژنگ داودی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
علیرضا قوطاسلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه امینی
لیلا جلوداری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حکمت
علی بوته
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهید باکری
امیر اسدزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهید باکری
رونیا صلاحی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حکمت
محسن کبیری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه امینی
لیلا عارف پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حکمت
علی عجمی پور
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهید باکری
آیناز اسلامی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حکمت
زینب تاتی خانیوردی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حکمت
فاطمه محمدی اشناری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
شاهرخ صمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه امینی
شیوا صمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
حکمت
یاسمن خدائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
حکمت
آرزو کفائی سبزی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شهید باکری
محمدرضا سلیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شهید باکری
مبین صالحی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه امینی
المیرا میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
حکمت