تبريز

تبريز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا یاقوتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :110
نمونه دولتي
باقر العلوم
کیارش فیضی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
صدرا لطف الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
امير المومنين
رهاد نورمند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
اکبریه
سنا دولت علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
الهه قرآنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
طاها لطف الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
امير المومنين
آنیتا اصلانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
شهید مسافری
مریم پرویزپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
باقر العلوم
یاسمین احمدزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
باقر العلوم
مهدی شیرمحمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
سعدي
مبین اسمعیل پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
استاد شهریار
امیر راسخی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
هدیه اصلانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
فخريه
علیرضا غفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
مهشاد صدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
باقر العلوم
عرفان ذریه بهروزی وند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
طالقاني
عسل عابدین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
معصومه دروگر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
سامیار شاه کرم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
امير المومنين
پارسا مطلب زاده دیبازر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
امير المومنين
عطا زمانی بارنجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
سعدي
سام جباری خرسند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین عیوض زاده خباز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
امير المومنين
امیررضا زیرک قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
اکبریه
امیر حسین نصرتی هریس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
امير المومنين
فاطمه محمدزاده نصیرآباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
سردار ملي
امیررضا اسدلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
امير المومنين
سیدمهدی گلابی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
علیرضا نظیفی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
پرهام الماسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مانی ابری اقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
علی شاهماری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
اکبریه
امیررضا علیپورمجدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
امير المومنين
پویا فرزانه فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدحسین بخشی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
امير المومنين
پویا سلطانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
امير المومنين
سجاد سلامت
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
اشکان هاشمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
نوا بدر مصطفوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
باقر العلوم
زهرا اسدی اسکندانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
آیدین انباز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
عرفان دهقان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
طاها اعتمادی رسولی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
امير المومنين
مهدی قربانی الوارعلیا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سپهر فرزانه وار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدسینا مجیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
امیرحسین شهبازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
امير المومنين
حمیدرضا نوبهار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
اکبریه
پریا میلانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
امیرحسین راعی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آیدین نمازمراغی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
اکبریه
کیارش صالح
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
امير المومنين
سپهر نظرانداز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
امير المومنين
عطا مددی گوگدرقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
اکبریه
سپهر مرندی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
اکبریه
آریا بحرین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
امير المومنين
مایده محمدی ملالار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
سردار ملي
فایزه نصیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
فخريه
عرشیا اکبری اسنجان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
اکبریه
آرین برزگر اکرامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
سینا استاد رحیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
امير المومنين
محمود سیدزاده گله بان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
امير المومنين
سلوا آذرپرند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
باقر العلوم
پارسا تقوی مدام
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
اکبریه
علی رضا طولابی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
سعدي
اسرا عوض هوشیاری بناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مهسا امین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
فخريه
مهسا ملائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
فخريه
انیا ذبیحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
عرفان خلیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
استاد شهريار
میرمحمد حسینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
مرداني آذر
مجتبی کاظمی صدر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
مرداني آذر
المیرا نبی نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
نسترن احمدیان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
شهید مسافری
نگین احمدیان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
شهید مسافری
فاطمه پورقلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
ندا مراد زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
سردار ملي
امیرحسین فیضی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
طالقاني
ماهان پیغان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
طالقاني
سیما سعادتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
سینا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
سعدي
الینا رهبری فرزو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
امیرعلی افتخارسادات
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
امير المومنين
مریم پیرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
الینا سامان آذری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
مبین علیای
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
امير المومنين
آرمان باویلی تبریزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
زهراسادات فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
آریا تابانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6373
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
محمد میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اکبریه
طاها مقصود قمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
حنانه همراهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
سردار ملي
فرشته ایلخانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فخريه
نوا خلفا زاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
ارکان هاشمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
میلاد سالک محمداسماعیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
امیرحسین حقویردیان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
مرداني آذر
آرتین نوری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
مهدی صادقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
سعدي
مینا علی زادگان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
شهید مسافری
پینار دره لو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
سردار ملي
عطا قره آغاجلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
امیرحسین آقاسی جاوید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
امير المومنين
آیلین فرخنده روز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
مهنا قرآنی کهنموئی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
امیرمحمد برادران میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
استاد شهریار
امیرمهدی فخمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
سعدي
پارسا افتخاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
الیسا پویافر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
باقر العلوم
امیرحسین پورحیدر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
امير المومنين
پوریا صفری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
مرداني آذر
سروین اصغری فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
کوثر کیوانی نهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
مونا زینال زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
سارا اسماعیل زاده دیلمقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
آرشام محبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
ارشیا محبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
امير المومنين
علی محرمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
روژین میرشکاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
مهدی خردمند قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سیدمهدی سیدعظیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
سعدي
صدرا یوسفی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اکبریه
معین سرتیپی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اکبریه
امیررضا مطلبی یوز باش کندی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
طالقاني
مهدی زارع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
سونای شاه محمدی اوصالو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
مبین بزاززاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
امير المومنين
صدرا مصطفی زاده گلعذانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
علی شمسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
امير المومنين
زهرا حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ثنا بابایان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
فرید فیضی لیقوان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4089
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اکبریه
سید محمد امین فتاح پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مرتضی خدایارقراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
سعدي
محمدکاظم توضیحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
استاد شهریار
سینا شیرمحمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
بابک نقدی جدیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
فائزه نژاد ابراهیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فخريه
محدثه تور اقائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
محمدمهران فرهخت
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
استاد شهریار
یاشار عقیق قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
سیده محدثه سجادی گل آخور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سردار ملي
زهرا اسمعیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
شن آی مطلبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
کیانا مصری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
تینا امیرهاشمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
رادین شعاریان ستاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
طالقاني
عرفان عبادپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرداني آذر
مهدی حسنی باروق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امير المومنين
مبین رخشا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
علی اصولی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
طالقاني
عسل محمدزاده هوراندی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
ثنا فرهمند معین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مهسا مهدی زاده گاوگانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
محمد فیض الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4