چالدران سياه چشمه

چالدران سياه چشمه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا مقدسیان
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :103
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا پوررسول
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلي
حسین فرزادمهر
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
امیر مهدی رضوی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )