پلدشت

پلدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حمیدرضا علیزادگان
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
نساء حسینی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
اشکان مروئی میلان
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
مبین حسین خانی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
معصومه محمد قاسمی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
نیما شجاعی پورناکی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهيد مدرس
لعیا جمالی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان خوی