ماكو

ماكو - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


آیناز ارسن
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
نيايش
فاطمه عبداله زاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
لعيا
آیدا ابراهیمی گجوتی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
لعيا
محمد مانی شادرو
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
پرنیا رضائی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
لعيا
کوشا محبعلی زاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
هلیا اسماعیل پور
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
نيايش
پارمیدا حیدری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نيايش