بوكان

بوكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مبین شیربگی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
فارابی
کیمیا احمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
نادیا مولودیان
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تمدن
آنیتا اسکی بغدادی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تمدن
پریا حسینی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تمدن
دنیز ریمنی نیکو
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد فتحیان
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
فارابی
فرزین رحیمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
فارابی
پارسا عباسی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
فارابی
مائده سور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
تمدن
امیر حسین جدی نبی کندی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
فارابی
فردین عثمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
فارابی
شهریار ارزو
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فارابی
آکام ابراهیمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
فارابی
امیرشایان مقسومی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهید بهشتی
سید ارمان محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهید بهشتی
تینا شریفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
تمدن
مبین مقسومی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
فارابی
دیانا عبداله پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
تمدن
آلان قاسمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
فارابی
آرینا باقدم
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
تمدن
مهران اولی زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
فارابی
ثنا اسماعیلی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
تمدن
سیدآروین بدوی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
فارابی
نادیه حاجی بهرامی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
تمدن
دارا امیری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
فارابی
دریا امیری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
تمدن
تینا شفیعی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 2
فرزان رحمانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
متین نویدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
کاویان خداکریمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
نسیم خلیفه زاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تمدن
روژینا نهری نیک نفس
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تمدن
روژینا معماری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تمدن
امیر محمد رحیمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فارابی
آرمین رمضانی کانی شیته
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فارابی
سمیه کریمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تمدن
میلاد کاکه رش کلتپه قرمیش
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فارابی
آرینا معروفی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
تمدن
سیده سما هدایتی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
تمدن
بیتا رزم
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
تمدن
روژان بیشک
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
تمدن