مياندوآب

مياندوآب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


معصومه ستاری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
فرزانگان
امیر برنوی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آیدا صادقی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
زوزان پیله گوگجلو
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بالازاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
میثم توکلی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهیدبهشتی
صدرا فرج اللهی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پوریا رحیم پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آیسان یوسفی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
علی امینی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
شهیدبهشتی
شیوا حاجی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نعیم
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا باقرنژاد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
سهیل نظری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمد هوشمند
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی
متین احدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهیدبهشتی
نیما مجیدآبادی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی
لاریسا محمدزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شکرزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امین وحیدی آذر
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
اسماء مزین
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین عزیزوند
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا محمدزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ساینا نبی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ساغر تاروردیزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مریم مبارک
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا قاسم پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی جوان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی