نقده

نقده - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


عباس رزوان
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
مریم اکبری
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
گل نرگس
متین زارع نقده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
زهرا گل مولاء
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
گل نرگس
آیلین عباسی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
گل نرگس
دیانا شوکت نقده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
گل نرگس
سونیا احمدی قلعه لری
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
گل نرگس
سارینا حقیقی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
گل نرگس
مریم هنجاری
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
گل نرگس
تینا خدابنده
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
گل نرگس
یاسمن قربان زاد
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4303
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
گل نرگس
امیرحسین انقاءایلانلو
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
نگین خدایایار حسنلوئی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گل نرگس
پرسان مردی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گل نرگس
فرحان پورمهدی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام جعفرصادق(ع)
فاطمه الهویردیان عیدی
نهم - نقده
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
گل نرگس